Arbeidsavtaler til bekymring

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Svært mange helseforetak opererer med en definisjon av at arbeidssted er alle enheter underlagt helseforetaket. Dersom man skriver under på en slik kontrakt, kan bestemmelsen i tariffavtalen om ambulering settes ut av spill.

Arne Laudal Refsum. Foto Lise B. Johannessen

Foretakene prøver i stadig større grad å konstruere arbeidskontrakter slik at legene må undertegne kontrakter som innebærer at de godtar at arbeidssted er alle enheter underlagt foretaket, og ikke kun ett spesifikt sykehus, sier Arne Laudal Refsum, leder i Overlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.

Overlegeforeningen er bekymret over utviklingen. – Mitt inntrykk er at ambulering skal løse mange problemer, men foretakene bør også kunne finne andre måter å organisere virksomheten på, mener Refsum. – Vår bekymring er bl.a. at leger som følge av slike kontrakter vil velge seg bort fra sykehuset, og at sykehuset således vil miste verdifull arbeidskraft, sier han.

– Legeforeningen er av den oppfatning at arbeidssted skal angis klart i arbeidsavtalen for å sikre den enkeltes forutsigbarhet og at avtaler om ambulerende tjeneste skal være basert på frivillighet, understreker Refsum.

– Når nye stillinger utlyses med tjeneste i hele foretaket, må legene som ønsker å søke disse stillingene, enten akseptere tilbudet, forhandle om andre ordninger eller ev. takke nei til stillingene. – Dersom man skriver under på en slik kontrakt, så vil tariffavtalens bestemmelser om ambulering settes ut av spill, sier Refum. Han legger til at arbeidssøkeren også må være oppmerksom på at han eller er bundet av kontrakten når den første er undertegnet.

– Vi ser også at den som søker en jobb sjelden får opplyst hvem som er tillitsvalgt, sier Refsum. – Dette innebærer at søkerne mister muligheten til å få gode råd om hva de bør forhandle om. Refsum påpeker at det er veldig viktig at alle leger som vurderer å si ja til en stilling kontakter hovedtillitsvalgt for enten Yngre legers forening (Ylf) eller Overlegeforeningen (Of) og forhører seg om kontraktsmessige problemer i foretaket. – Legeforeningen mener også at tillitsvalgte bør kreve å få være med i utarbeiding av standardkontraktene, sier Refsum.

– Men – understreker han – leger er voksne mennesker som selv står ansvarlig for det de undertegner. Budskapet til legene er at de må grundig lese igjennom forslag til arbeidsavtale, og at de særlig må være oppmerksomme på definisjonen av arbeidssted. – Vi oppfordrer legene til nøye å tenke gjennom hva slags arbeidsforhold de ønsker å jobbe under – eller om de ønsker å forhandle seg til bedre kontakter. Det kan imidlertid innebære at de ikke får stillingen, sier Refsum. Han legger til at individuelle tjenestekontrakter langt på vei overstyrer generelle avtaler.

Anbefalte artikler