Artikkel

Ny særavtale

Legeforeningen og HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) ble 10.2. 2009, enige om ny sentral særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger innen HSH. Særavtalen er inngått for perioden 1.1. 2009 til 31.12. 2010. Den kommer i tillegg til generelle bestemmelser for spesialisthelsetjenesten som er regulert i Landsoverenskomsten. Denne ble revidert i 2008. I tillegg til Landsoverenskomsten og særavtalen skal det forhandles om revisjon av de lokale særavtalene ved virksomhetene innen 30.3. 2009.

Regulering av takster for dialogmøter

Legeforeningen har i lengre tid etterlyst regulering av takst L35 og L36 for dialogmøter. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå i brev informert Legeforeningen om at takstene er regulert med virkning fra 1.7. 2008 og at etterbetaling vil bli foretatt i samsvar med reguleringen. Takst L35 skal etter avtalen reguleres i takt med takst 14 (tverrfaglig møte) i Normaltariffen som i fjor ble regulert med 11,1 %.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=151332

Fordeling av kontingentmidler

En arbeidsgruppe som har sett nærmere på fordelingen av kontingentmidler i foreningen har lagt frem sine vurderinger og konklusjoner med forslag til tiltak og endring i Legeforeningens lover. Sentralstyret sluttet seg i møte i januar til fremlagte forslag til retningslinjer for rapportering og normer for honorering. Forslagene ble også diskutert på ledersamlingen 27. – 28.1. 2009. Sentralstyret har bedt om at forslag til endringer i Legeforeningens lover angående tilskudd til kostnadskrevende drift fremlegges som høring for landstyret og organisasjonsleddene slik at disse kan vedtas på landstyremøtet i juni 2009.

Det skal etableres en arbeidsgruppe som skal lage en oversikt over Legeforeningens samlede tillitsvalgtopplæring per i dag. Gruppen skal komme med forslag til hvordan denne bør forankres organisatorisk og finansieres for fremtiden.

Nødprevensjon utenom apotek

Fra 1.1. 2009 er nødprevensjon tatt inn i listen over legemidler som kan omsettes i utsalgssteder utenom apotek. Endringen foretas for å bedre tilgjengeligheten til nødprevensjon i alle deler av land. Ifølge Statens legemiddelverk er god tilgjengelighet viktig ettersom effekten av nødprevensjon forutsetter rask oppstart av behandling.

Anbefalte artikler