Artikkel

Stor oppslutning om legeforetakenes pensjonsordning

Legeforetakenes pensjonsordning (LP-ordningen) ble etablert 23.10. 2008, og i løpet av få uker etter etableringen hadde over 1 100 legevirksomheter etablert ordningen. Den er den eneste tjenestepensjonsordning som er unntatt fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers (SOP) samordningsbestemmelser, og er aktuell for leger som driver privat legevirksomhet. SOP og Legeforeningen anbefaler private legeforetak å benytte tilbudet.

Les mer om ordningen på: www.storebrand.no/sop

Helsepolitisk seminar

Regionsutvalgene i Midt- og Nord-Norge holder helsepolitisk seminar ombord på MS Finnmarken fra Trondheim til Tromsø 2.3. – 4.3. 2009. Seminaret er i utgangspunktet åpent for alle medlemmer, men tillitsvalgte allmennleger og sykehusleger er spesielt inviterte.

Ga økonomisk støtte til Norwac

Nordland Legeforening vedtok i begynnelsen av januar å støtte Norwac (Norwegian Aid Committee) med 20 000 kroner, og oppfordret alle lokalforeninger i Legeforeningen til å gjøre det samme. Kirsten Toft, leder i Nordland Legeforening, sa i den forbindelse at hun var imponert over jobben som de to legene Mads Gilbert og Erik Fosse la ned under særdeles vanskelige forhold i Gaza.

Demonstrerte for fred

Legeforeningen oppfordret medlemmene til å delta i massemønstringen «Våpenhvile nå» til støtte for ofrene i krigen i Gaza. Både i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø og flere andre byer var det markeringer torsdag 8. januar. Legeforeningen var blant de flere enn 80 lokale og nasjonale organisasjonene som sluttet opp om arrangementet. Nærmere 20 000 deltok i de ulike markeringene. I Oslo deltok mer enn 10 000 i fakkeltog.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=150075

Nytt sykehus i Østfold

Styret i Helse Sør-Øst vedtok 18.12. 2008 å bygge et helt nytt sykehus i Østfold på Kalnes ved Sarpsborg. Byggestart er ventet i 2010, og innflytting er planlagt til 2014 og 2015. Sykehusområdet vil bli på 21 mål med en samlet sykehusflate på 110 000 kvm.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=149792

Ny visepresident i Legeforeningen

Arne Laudal Refsum, Overlegeforeningen, er valgt til ny visepresident i Legeforeningen. Han etterfølger Bård Lilleeng som trakk seg da han ble ansatt i Helse Sør-Øst.

Legetjeneste i Forsvaret

Sentralstyret har vedtatt at tjeneste som lege i Forsvaret eller tjeneste som sivilpliktig lege kan telle som ledd i legers videre- og etterutdanning etter individuell vurdering. Tjenestens faglig innhold og tjenestestedets udanningsmessige verdi for den spesialiteten det søkes godkjenning for, skal legges til grunn for godkjenningen. Sentralstyrt har tidligere vedtatt det prinsipp at tjeneste både som sivilarbeider og i militærtjeneste prinsipielt kan telle som ledd i spesialistutdanningen.

Det er lang tradisjon for å akseptere tjeneste som sivilarbeider som del av spesialistutdanningen når tjenestestedet er godkjent utdanningsinstitusjon og når tjenestens innhold er tilfredsstillende.

Ny leder av turnusrådet

Jørn T. Kippersund, Allmennlegeforeningen, er utnevnt som ny leder av turnusrådet frem til rådets utløpsperiode 31.12. 2009. Han overtar ledervervet etter Sjur Lehmann. Yngre legers forening (Ylf) vil resten av perioden være representert ved Anders Nordby med vararepresentant E. Andreas S. Steinsvik. I tillegg vil presidenten utnevne ytterligere en representant og vararepresentant for Ylf. Britt Ingjerd Nesheim går inn som fast representant for de medisinske fakultetene med Toralf Hasvold som vararepresentant.

Prosjekt brukerstøtte for legekontor

Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforening, er oppnevnt som Legeforeningens deltaker i styringsgruppen i prosjekt «Samordnet brukerstøtte». Prosjektet som er i regi av Norsk helsenett, skal utrede behov og muligheter for en samordnet brukerstøtte for allmennleger.

Anbefalte artikler