Artikkel

Legeforeningens kollegiale støttetilbud

Nettsiden som gir informasjon om støttekollega- og lege-for-lege-ordningen, er nå gjort mer tilgjengelig og brukervennlig. Du finner lenken «Kollegastøtte» midt på forsiden av www.legeforeningen.no. Der vil du finne kontaktinformasjon til hvem som er dedikert til disse ordningene i ditt fylke, men også lenker til anbefalt litteratur – mye av dette i fulltekst. Legeforeningens seniorseminarer og mer informasjon om Ressurssenteret Villa Sana vil du også finne på disse nettsidene.

Landsstyresaker

Oppretting av kompetanseområder

Som del av utredningen av spesialistutdanningen 2007 var det fremmet forslag om å opprette kompetanseområder i tillegg til spesialiteter og grenspesialiteter. Etablering av kompetanseområder bygger på den ideologi at man skal sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i, eller omfattes av, flere spesialiteter. Det var utarbeidet et forslag til prinsipper og forutsetninger for oppretting av kompetanseområder bygget på tre eller flere spesialiteter. I utredningen er det bl.a. gitt en definisjon av et kompetanseområde og en konsekvensvurdering. Som eksempler på kompetanseområder nevnes bl.a. palliativ medisin, allergologi, akuttmedisin, hjerneslag, alders- og sykehjemsmedisin, idrettsmedisin og endovaskulær kirurgi.

Sekretariatet har utarbeidet utkast til høringsbrev som sendes lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, spesialitetskomiteer og spesialitetsrådet. Høringsfrist er 13.3. 2009.

Godkjenning av vedtekter

Sentralstyret har godkjent vedtekter for Norsk karkirurgisk forening som fagmedisinsk forening.

Oppnevninger: Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon

Erik Ellekjær, Tone Skeie-Jensen og Elena Kvan er oppnevnt som medlemmer av Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon for perioden 1.1. 2009 – 31.12. 2010. Georg Sager, Trine Bjørner og Helge Bjørnstad-Pettersen er oppnevnt som varamedlemmer. Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon er et samarbeidsorgan for håndhevelse av avtalen om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien. Rådet består av leder, nestleder og sju medlemmer. Tre av disse oppnevnes av Legeforeningens sentralstyre.

Arbeidsgrupper for utvikling av prioriteringsveiledere

Fastlegene Else Nygård og Andreas Wedervang Resell er oppnevnt til arbeidsgrupper for utvikling av prioriteringsveiledere innen voksen- og barnehabilitering i regi av prosjektet Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten.

Hjemmerespiratorbehandling

Svein Høegh Henrichsen, Norsk forening for allmennmedisin, er oppnevnt som representant for Legeforeningen i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utarbeiding av nasjonale faglige retningslinjer for hjemmerespiratorbehandling. Legeforeningen mener arbeidsgruppen bør ha en bred faglig sammensetning. Flere spesialister i lungemedisin er allerede oppnevnt fra andre instanser. Legeforeningen oppfordrer Norsk anestesiologisk forening, Norsk barnelegeforening og Norsk nevrologisk forening til å foreslå representanter, dersom disse ikke allerede er representert i arbeidsgruppen.

Supplerende oppnevninger

Det har vært behov for å foreta noen supplerende oppnevninger til en del verv som følge av at visepresident Bård Lilleeng trakk seg fra vervet 5.12. 2008.

Arne Refsum foreslås som nytt varamedlem i Akademikernes styre. Valg foretas av Akademikernes styre etter forslag fra valgkomiteen.

Arne Refsum foreslås som nytt styremedlem i Christiania Torv AS. Generalforsamlingen oppnevner.

Kjersti Baksaas-Aasen foreslås som ny representant i Pilotsykehusprosjektet

Kjersti Baksaas-Aasen oppnevnes som nytt styremedlem i styret for Soria Moria kurs- og konferansesenter.

Jon Helle oppnevnes som nytt medlem av forhandlingsutvalget for tariffområdet Spekter.

Arne Refsum oppnevnes som nytt medlem av 125-årsjubileumskomitéen.

Hege Gjessing oppnevnes som nytt delegasjonsmedlem til CPME.

Policynotat om migrasjon og legemangel i fattige land

Sentralstyret har sluttet seg til policynotatet om migrasjon og legemangel i fattige land. Utkast til notatet ble vedtatt sendt på høring i sentralstyremøtet 15.9. 2008. Samtlige innspill fra organisasjonsleddene var positive til notatet.

Les notatet her: www.legeforeningen.no/?id=150762

Anbefalte artikler