Ny kollektivavtale på plass

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Helsedirektoratet og Legeforeningen fremforhandlet like før jul 2008 en ny kollektivavtale med virkning fra 1.1. 2009.

17.12. 2008 kom partene frem til en ny kollektivavtale. Fra v. Legeforeningens forhandlere Arvid Mikelsen, Hanne B. Riise-Hanssen, Anne Kjersti Befring (forhandlingsleder) og Jan Emil Kristoffersen. Deretter følger forhandlingsdelegasjonen fra Helsedirektoratet: Knut-Rino Amundsen, Øyvind Sæbø (forhandlingsleder), Trond Rønningen og Ole Jørgen Grannes. Foto Lise B. Johannessen

Helsedirektoratet overtar ansvaret for helserefusjonsordningen og dermed også for legenes direkte oppgjørsordning, fra samme tidspunkt. – Det er derfor Helsedirektoratet som er part i avtalen, sier Anne Kjersti Befring, forhandlingsleder for Legeforeningen. I avtalen legges det til grunn at partene skal ha jevnlig kontakt om utfordringer knyttet til direkte oppgjør og kontroll.

– Legeforeningen har sett det som viktig å oppnå enighet om å etablere løpende dialog både sentralt og lokalt om kontrollvirksomheten, felles utviklingstiltak, informasjon og spørsmål knyttet til anvendelse av Normaltariffen, sier Jan Emil Kristoffersen, leder for Allmennlegeforeningen.

– Avtalen skaper større klarhet om både grunnlaget for kontroll og saksbehandlingskrav. Vi mener at den nye avtalen gir et godt grunnlag for praktiserende leger til å ta i bruk elektroniske oppgjør over nettet. Partene skal sammen utarbeide overgangsordninger for å ivareta de situasjoner der dette ikke er hensiktsmessig, sier han.

Styrker legitimiteten

– Avtalen gir et bedre grunnlag for oppfølging av takstbruk slik at feil blir avdekket på et tidligst mulig tidspunkt. Det har også vært viktig å avtale saksbehandlingsregler som reduserer risikoen for uriktige tilbakebetalingskrav, noe som vil bidra til å styrke legitimiteten i denne ordningen, sier forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring.

Helsedirektoratet overtar ansvaret for helserefusjonsordningen og dermed også for legenes direkte oppgjørsordning fra nyttår. Formålet med avtalen er å regulere ordningen med direkte oppgjør mellom legen og trygdemyndighetene i henhold til folketrygdloven § 22-2 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege av 27. juni 2005 nr 776 § 2 (1).

Bidrar til tett dialog

– Begge parter er opptatt av at direkte oppgjør må reguleres gjennom avtale, og at dette må skje gjennom forhandlingsordninger som ivaretar begge parters behov, sier president Torunn Janbu. Hun legger til at avtaleordningen bidrar til tett dialog om utfordringer og målrettede reguleringer. Partene får også eierskap til ordningen. – Det er positivt at staten velger avtaleutvikling fremfor ensidig styring gjennom forskrifter, sier Legeforeningens president.

Anbefalte artikler