()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Pensjonsordninger og AFP for ansatte

  Pensjonsordninger og AFP for ansatte

  I forbindelse med normaltarifforhandlingene våren 2008 ble det enighet om behovet for et større utredningsarbeid knyttet til omfang og konsekvensene av pensjonsordninger for personell ansatt på legekontorer. Bakgrunnen for dette er blant annet spørsmålet om kostnadsdekning knyttet til betydelige utgifter til AFP-ordninger og reguleringspremier fra KLP-ordninger. Partene har nedsatt en felles arbeidsgruppe som skal gjennomgå de pensjonsordningene som er aktuelle for ansatte i privat legepraksis, herunder de økonomiske konsekvenser for legene. Gruppen skal levere sin rapport innen 15.1. 2009.

  Inntekts- og kostnadsundersøkelse for privatpraktiserende leger

  Inntekts- og kostnadsundersøkelse for privatpraktiserende leger

  Staten og Legeforeningen ble i takstforhandlingene 2007 enige om å gjennomføre en ny inntekts- og kostnadsundersøkelse hos privatpraktiserende leger for inntektsåret 2008. En partssammensatt arbeidsgruppe har startet forprosjektet og vil etter hvert involvere Statistisk sentralbyrå som skal gjennomføre undersøkelsen. Alle fastleger og avtalespesialister vil bli bedt om å besvare undersøkelsen som sendes ut i juni 2009.

  Samhandlingsreformen

  Samhandlingsreformen

  Legeforeningen er aktivt involvert i arbeidet med helseministerens varslede samhandlingsreform. I dette arbeidet vurderes alle ledd i helsetjenesten, herunder avtalepraksis og fastlegeordningen. Så langt har det vært mye oppmerksomhet på kommunehelsetjenesten generelt, og fastlegeordningen spesielt. Reformen skal etter planen presenteres av Helse- og omsorgsdepartementet i april 2009.

  Les mer: www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandlingsreformen.html?id=524777

  Min side

  Min side

  På Min side finner man skreddersydd informasjon tilpasset den enkelte lege basert på yrkesforeningstilhørighet og tariffområde. I tillegg inneholder sidene blant annet oppdatert avtaleverk, informasjon fra den enkeltes fagmedisinske forening og diskusjonsfora. Ved første gangs innlogging blir man møtt med en oversikt over medlemsdata. Dersom man finner feil, gis det anledning til å korrigere disse. Har man ikke medlemsnummer og passord for hånden, kan man få tilgang ved å gå til denne siden: www.legeforeningen.no/minside

  Inntektsundersøkelse

  Inntektsundersøkelse

  Legeforeningen har gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for leger i kommunehelsetjenesten. Både leger som er ansatt i hel- eller deltidsstillinger, og de som mottar honorar fra kommunen som næringsinntekt har deltatt i undersøkelsen som ble avsluttet 5.12. 2008. Da den ble stengt hadde rundt 40 % besvart. Alle svarene blir anonymisert.

  Ny målbeskrivelse for samfunnsmedisin

  Ny målbeskrivelse for samfunnsmedisin

  Det er publisert ny målbeskrivelse for samfunnsmedisin. Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 26.6. 2006 nye spesialitetsregler for samfunnsmedisin. Samtidig vedtok spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin å revidere målbeskrivelsen for spesialiteten. Legeforeningens sekretariat har utarbeidet en mal for målbeskrivelse av spesialistutdanning. Det forutsettes at den enkelte spesialitetskomité skal gjennomgå sin målbeskrivelse for spesialiteten og revidere den i tråd med denne malen i løpet av sin funksjonsperiode.

  Målbeskrivelsen og kursprogrammet er planlagt revidert en gang i året.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=1560

  Minstefradraget må heves til 100 000 kroner

  Minstefradraget må heves til 100 000 kroner

  Akademikerne går inn for at minstefradraget på skatten heves til 100 000 kroner for inntektsåret 2009. Det vil gi lønnstakerne drøyt 8 000 kroner mer å rutte med neste år.

  – Den økonomiske krisen har kommet raskere og vil ramme oss hardere enn vi trodde bare for noen uker siden. Derfor må det nå tas offensive grep for å styrke etterspørselen. En særskilt skattelette for 2009 vil ha den effekten, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

  Aarbakke understreker at han mener hevingen av minstefradraget kun skal gjelde for 2009. – Dette er ikke et utspill i skattedebatten, men et innspill for å få fart på økonomien igjen, sier han.

  Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=32653

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media