Fra sentralstyrets møte 5.12. 2008

Artikkel

Tema for statusrapport 2010

Legeforeningens organisasjonsledd inviteres til å gi innspill til temaer for statusrapporten i 2010. Frist for innspill vil være innen utgangen av februar 2009.

«20 %-prosjektet»

Legeforeningen har i Prinsipp- og arbeidsprogrammet vedtatt å arbeide for en jevnere kjønnsfordeling og rekruttering til de ulike spesialitetene. Sentralstyret støtter et forslag fra likestillingsutvalget om å arrangere en konferanse der problemene relatert til forskjellene kan belyses og tiltak fremmes.

Gravide leger og muligheten til å fortsette i vikariater

Yngre legers forening har uttrykt bekymring over en økende tendens til at midlertidig ansatte leger som er gravide eller i foreldrepermisjon, ikke får videreført sine stillinger, trolig som oftest ut fra et ønske fra helseforetaket om å spare penger. Legeforeningen opplever en økt tendens til lovbrudd og uheldig håndtering av slike saker. Sentralstyret ser alvorlig på utviklingen, og ber sekretariatet følge opp saken overfor arbeidsgivere og myndighetene.

Nye medlemmer i rettshjelpsutvalget

I henhold til vedtektene i rettshjelpsordningen har de sju yrkesforeningene, samt Norsk medisinstudentforening, én representant hver i rettshjelpsutvalget. Medlemmene oppnevnes for fire år, og utskifting skjer med halve utvalget hvert annet år. For 1.1. 2009 – 31.12. 2012 oppnevnes Anne Helen Hansen, LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid), Anna Midelfart, LVS (Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger), Marit Tveito, Ylf (Yngre legers forening) og Richard André Våge, Nmf (Norsk medisinstudentforening).

Jubileumskomiteen for 125-årsjubileet

Terje Vigen oppnevnes som leder av jubileumskomiteen for Legeforeningens 125-årsjubileum i 2011.

Eckbos legater

Legeforeningen er ifølge vedtektene for Eckbos legater oppnevningsmyndighet for det faglige styremedlem og suppleant som velges til styrene i legat VI, VII og VIII. Christian Borchgrevink oppnevnes som medlem frem til 1.7. 2009 og Truls Sanengen oppnevnes som suppleant for styremedlem i de tre legatene frem til 1.7. 2011.

Se www.eckbos-legater.no

Tariffutvalget

Arne Laudal Refsum er oppnevnt som fast medlem for Overlegeforeningen i tariffutvalget. Han overtar etter Inger-Lise Haakstad.

Oppnevninger til fondsutvalg

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet: Stein Tore Nilsen, Overlegeforeningen (Of) (leder), Marit Tønder Rødland, Of, Kjeld Malde og Ole Strand, begge Allmennlegeforeningen. Nilsen og Malde oppnevnes for perioden 1.1. 2009 – 31.12. 2010, Rødland og Strand oppnevnes for perioden 1.1. 2009 – 31.12. 2012. Presidenten har fullmakt til å oppnevne ett medlem og to varamedlemmer for perioden 1.1. 2009 – 31.12. 2012, etter forslag fra FaMe.

Utdanningsfond II: Eirik Bø Larsen, Allmennlegeforeningen (leder), Gunnar Ramstad (vara), Sigrid Næss, Praktiserende Spesialisters Landsforening, Arne Eivindson (vara) og Henning Mørland, LSA. Varamedlem oppnevnes senere.

Utdanningsfond III: Siri Tau Ursin, Of, (leder), Hans-Petter Næss, Of (vara), Eirik Søfteland, Ylf, Hege Gjessing, Ylf (vara), Kaare M. Gautvik, LVS, Helge Bjørnstad-Pettersen, LVS (vara).

Anbefalte artikler