Artikkel

Knut Aarbakke ny leder i Akademikerne

Knut Aarbakke er valgt til ny leder i hovedorganisasjonen Akademikerne. Han overtar ledervervet etter Christl Kvam som gir seg etter seks år. – Jeg kommer særlig til å være opptatt av to ting – at vi har et næringsliv som klarer å hevde seg i den internasjonale konkurransen, og at vi utvikler et godt velferdstilbud som omfatter alle. På begge områder er det et stykke vei å gå, sier Aarbakke.

Les mer på www.akademikerne.no

Gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett

Helsetjenester er unntatt fra tjenestedirektivets virkeområde, og gjennomføringen vil derfor i liten grad berøre helsetjenesten direkte. Det er desto viktigere å klarlegge avgrensningene av hva som er å anse som helsetjenester, skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Nærings- og handelsdepartementet når det gjelder gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett. Legeforeningen støtter departementets tolking av direktivet og dets forarbeider, og støtter også departementets forslag til avgrensning mot helsetjenester. Etter foreningens vurdering foreligger det en grundig og god analyse av de aktuelle rettkilder. Bakgrunnen for at helsetjenester ble unntatt fra direktivets virkeområde må tillegges betydelig vekt, mener Legeforeningen. Pasientsikkerhets- og pasientrettighetshensyn, herunder et tydelig og enhetlig tilsyn med helsetjenesten, tilsier at forståelsen av hva som er helsetjenester i direktivets forstand ikke avviker i særlig grad fra den nasjonale. Departementets fortolkning ivaretar dette, mener foreningen.

Norge på 14. plass

Norge er falt til 14. plass blant OECD-landene med hensyn til helseutgifter som andel av BNP. Hvor kraftig helseutgiftene egentlig øker, kommer litt an på hvilke helseutgifter man regner med, og hva man ser disse i forhold til. Helseutgiftenes andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) er redusert fra 10 % i 2003 til 8,7 % i 2006. Samtidig er andelen av helseutgiftene som brukes til sykehustjenester, legetjenester mv. samt medisiner og medisinsk utstyr og hjelpemidler, redusert både siden 1997 og siden 2003.

Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) brukte man i Norge i 2007 203,4 milliarder kroner på helse. Dette inkluderer både investeringene og den private andelen av finansieringen. Investeringer til helseformål utgjorde 12,9 milliarder kroner (6,3 % av de totale helseutgiftene). De private helseutgiftene utgjorde 32,6 milliarder kroner (16 % av de totale helseutgiftene).

 Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=148312

Anbefalte artikler