Fra møte 22.10. 2008

Artikkel

Lokalisering av sentralstyremøter

Sentralstyrets har besluttet at februarmøtet i 2009 skal avholdes i Bergen. Det planlegges møte med tillitsvalgte, lokalavdelinger, regionsutvalg og sykehusets ledelse mandag 23.2. 2009. Tirsdag 24.2. avholdes sentralstyremøte med påfølgende allmøte.

Helsetjenester til papirløse innvandrer

Kirkens Bymisjon ønsker å etablere et helsetilbud til papirløse innvandrere og har invitert Legeforeningen til å delta i en arbeidsgruppe i forbindelse med dette. Oslo Legeforening er bedt om å utpeke en representant til arbeidsgruppen.

Utvikling av strategisk plan

På bakgrunn av diskusjoner under sentralstyrets arbeidsseminar er sekretariatet bedt om å utvikle en strategisk plan for Legeforeningen gjennom videreutvikling av dagens prinsipp- og arbeidsprogram. Utvikling av strategisk plan skal skje i nær samhandling med sentralstyret. En ekstern konsulent vil bistå i arbeidet.

Oppnevninger

Ny Ylf-representant

Yngre legers forenings (Ylf) representant i nasjonal nemnd for overdragelse av praksis i fastlegeordningen er blitt overlege, og Jo-Endre Digranes Midtbu er oppnevnt som ny representant med øyeblikkelig virkning frem til 30.6. 2010.

Forhandlingsutvalg for stat og KS/Oslo kommune

Hege Gjessing er oppnevnt som ny Ylf representant i Legeforeningens forhandlingsutvalg for det statlige tariffområdet for den gjenværende del av perioden frem til 31.8. 2009. Samtidig er hun også oppnevnt som Ylfs representant til Legeforeningens forhandlingsutvalg for KS/Oslo kommune med samme virketid.

Legeforeningens tariffutvalg for privat praksis

Hege Gjessing er oppnevnt som nytt fast medlem og Espen Møller-Hansen som ny vararepresentant for Ylf i tariffutvalget.

Pasientsikkerhetsutvalget

Børre Fevang er oppnevnt som Ylfs representant i Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg for resten av funksjonsperioden, frem til 31.12. 2009.

Arbeidsgruppe

Jan Emil Kristoffersen, leder av Allmennlegeforeningen, er oppnevnt som Legeforeningens representant i Helsedirektoratets arbeidsgruppe vedrørende innsamling av data fra allmennlegetjenesten.

Anbefalte artikler