Fortsatt risiko for lokale tvister

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Arbeidet med å løse uenighet om rett til tjenestefri i forbindelse med arbeid som ansatt og/eller tillitsvalgt etter hovedavtalens §§ 26 og 52, har stoppet opp.

Arne Refsum. Foto Lise B. Johannessen

– Det er meget beklagelig at vi ikke har lyktes i å komme frem til et omforent forslag om rett til tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonsvalgte. Akademikerne og Legeforeningen hadde sett det som hensiktsmessig for begge parter om det ble arbeidet frem en omforent løsning som motvirker tidsbruk på lokale tvister. Men dette forutsetter en tett og god prosess mellom partene, fastslår Arne Refsum.

Sammen med Liv Marit Fagerli representerer han Akademikerne Helse i et utvalg sammensatt av representanter fra Spekter, Akademikerne og de øvrige hovedorganisasjonene. Utvalget har hatt som mandat å arbeide frem et forslag for å løse uenigheten med sikte på justering av hovedavtalens §§ 26 og 52, og skulle legge frem sin innstilling innen 15.3. 2008. Per oktober 2008 foreligger det imidlertid verken skriftlige bidrag fra gruppen eller innstilling. – Vi har kun avholdt tre møter, og selv om arbeidet i gruppen ikke er formelt avsluttet, har det ikke blitt satt av tid til møter til tross for purringer, sier Refsum.

Allerede i januar uttalte Spekter at det er vanskelig å oppnå en felles enighet med alle hovedorganisasjonene. – Denne informasjonen dannet derfor bakgrunnen for et tett samarbeid mellom organisasjonene for å utarbeide en felles plattform og forslag til presiseringer i teksten, forteller Refsum.

– Basert på arbeidet så langt, herunder mangel på prosess, er det slik vi ser det, lite trolig at utvalget klarer å legge frem et omforent forslag med sikte på forhandlinger om justeringer av de aktuelle bestemmelsene, slik mandatet tilsa, sier Arne Refsum. – Det betyr at det fortsatt er risiko for lokale tvister om disse spørsmålene – og at temaet igjen kommer opp i neste forhandlingsrunde.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=147871

Anbefalte artikler