Artikkel

Migrasjon og legemangel i fattige land

Migrasjon og legemangel i fattige land er i ferd med å bli et globalt problem. Utvalg for internasjonal helse har utarbeidet et utkast til policynotat om denne problemstillingen. I notatet legges det vekt på at Norge må bidra til at leger gis mulighet til faglig utvikling og gode arbeidsvilkår i hjemlandet, slik at de ikke må reise ut for nødvendig faglig oppdatering. Utkastet blir sendt på høring til Legeforeningens ulike organisasjonsledd.

Innsamlingsaksjonen i NRK 2008

Blå Kors er tildelt NRKs innsamlingsaksjon 2008. TV-aksjonen Blå Kors har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk, og gjennom årets TV-aksjon ser Blå Kors en stor mulighet til å skape åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barn. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. Legeforeningen støtter Blå Kors i dette synet og bevilger 50 000 kroner til årets innsamlingsaksjon. Legeforeningen vil oppfordre andre medlemsorganisasjoner i Akademikerne til også å gi til aksjonen.

Høstmøter og årsmøter

Norsk oftalmologisk forening har høstmøte 30.10 – 1.11. 2008 på Holmenkollen Park Rica Hotel, Oslo.

Norsk indremedisinsk forening har høstmøte 6. – 7.11. 2008 på SAS Radisson Scandinavia Hotel, Oslo.

Norsk forening for lungemedisin har høstmøte 14.-15.11. 2008 på Grand Hotel i Oslo.

Nødvendig omstilling – men til hvilken pris?

Legeforeningen hilser en omstilling av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet velkommen, men har viktige innvendinger mot prosessen og beslutningsgrunnlaget. Det går frem av Legeforeningens høringssvar til Helse Sør-Øst. Legeforeningen stiller seg bak de overordnede målsetningene som ligger til grunn for hovedstadsprosessen, dvs. behovet for å utforme tjenestene med utgangspunkt i pasientenes nåtidige og fremtidige behov, å sikre kvaliteten langs alle ledd i en sammenhengende behandlingskjede og strukturere tjenestetilbudet slik at ressursene utnyttes på en god måte, Foreningen ser også behovet for en økt differensiering mellom lokalbaserte og mer spesialiserte tjenester, slik at det blir bedre tilrettelagt for pasientbehandling i tråd med LEON-prinsippet om lavest mulig effektive behandlingsnivå. – Men vi har samtidig viktige innvendinger mot flere av premissene og forutsetningene som omstillingsarbeidet bygger på, og mener at dette samlet sett gir en høy grad av risiko i en omstillingsprosess av denne størrelsesorden, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Høringsfristen for hovedstadsprosessen var 20.10. 2009.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=147777

Etterlyser satsing på psykiatri og rus

Legeforeningen reagerer på at omstilling av psykiatri og rus i hovedstadsprosessen ikke er et prioritert satsingsområde. I stedet synes psykiatri og rus å være drevet frem på det somatiske spesialisthelsetjenestetilbudets premisser, selv om de faglige og organisatoriske utfordringene er forskjellige. Til tross for utbygging av distriktspsykiatriske sentre og akuttavdelinger ved lokalsykehus, er det per i dag ikke nok fagfolk til at 70 – 80 % av pasienter med psykiske lidelser får en god behandling lokalt.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=147842

Forskning og utdanning er neglisjert

Legeforeningen ser et formidabelt «hull» knyttet til spørsmålene om hvordan forskning og undervisning skal organiseres, ledes, lokaliseres og ikke minst integreres i den nye strukturen i hovedstadsprosessen. – Legeforeningen ser alvorlig på dette, tatt i betraktning at utdanning og forskning er av avgjørende betydning for kvaliteten på det kliniske tjenestetilbudet, sier Torunn Janbu. Legeforeningen krever i sitt høringssvar til Helse Sør-Øst at forskning og utdanning må prioriteres høyere i den videre prosessen.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=147873

Anbefalte artikler