Artikkel

Ramme og tidspunkt for ledermøtet 2009

Ledermøtet 2009 avvikles fra onsdag 28.1. 2009 kl 16 til torsdag 29.1. 2009 kl 16 på Thon Hotel Opera i Oslo. Lederne for lokalforeninger, yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, fagmedisinske foreninger og regionsutvalgene vil bli innkalt til møtet sammen med sentralstyrets medlemmer og ansatte i sekretariatet. Alle innkalte samles i plenum første dag og etter lunsj annen dag. Før lunsj avholdes separate møter i tre grupper: én for lokalforeningene og regionsutvalg, én for yrkesforeninger og Norsk medisinstudentforening og én for fagmedisinske foreninger. Valgkomiteens medlemmer vil bli særskilt invitert.

Legers syn på deltakelse i Forsvarets internasjonale operasjoner

Forsvaret og Legeforeningen har i samarbeid gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge norske legers holdninger til deltakelse i Forsvarets internasjonale operasjoner. Resultatene av undersøkelsen er viktig for Legeforeningens videre arbeid med vilkår for leger ansatt i Forsvaret. For Forsvaret er undersøkelsen ett av flere tiltak som gjennomføres for å sikre en mer forutsigbar og effektiv strategi mot leger med relevant kompetanse.

Undersøkelsen er et positivt og viktig tiltak der Forsvaret og Legeforeningen har felles interesser i å kartlegge legers holdninger til Forsvaret og deres behov i kontakt med Forsvaret. Medlemmene mottok en e-post med invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen i begynnelsen av september 2008. Hovedfunnene fra undersøkelsen presenteres på Legeforeningens Internett-sider.

Økt beløpsgrense i Lånefondet

Fra 1.10. 2008 er beløpsgrensen for lån i Lånefondet økt fra kr 600 000 til kr 800 000. Landsstyret vedtok i mai 2008 å be sentralstyret vurdere en økning i lånegrensen. Etter en nærmere vurdering av soliditeten og en forventet fremtidig likviditetsutvikling i Lånefondet, fant sentralstyret det forsvarlig å øke beløpsgrensen. Sentralstyret så nedbetalingstiden i sammenheng med lånebeløpet, og la til grunn at det var hensiktsmessig og forsvarlig å øke denne fra ti til maksimalt tolv år. Øvrige lånebetingelser ble ikke endret. Vedtaket ble gjort på sentralstyrets møte 15.9. 2008.

Endringen innebærer at leger som har hatt investeringer i privat praksis etter 1.10. 2007 kan søke om lån etter ny beløpsgrense. Lånesøknad må da være innkommet Legeforeningen innen ett år etter at investeringen har funnet sted.

Positivt nytt om rus

Helse Sør-Øst RHF ønsker å styrke kapasiteten i rusfeltet og styret ga i møte 4.8. 2008 tilslutning til å omprioritere 15 millioner kroner ut året. Styret la samtidig vekt på behovet for fortsatt utvikling av tilbud som er fleksible, og som sikrer pasienters rett til individuell vurdering og behandling. – Vi har satset på rusfeltet siden vi overtok ansvaret i 2004. Det har vært en satsing på mer helsefaglig kompetanse og en økning i ressursbruken, men det er fortsatt behov for mer, sier Mari Trommald, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst har tilbud til pasienter som trenger rusbehandling både i eget helseforetak og gjennom avtaler med private.

Oppnevninger:

Spesialist i allmennmedisin John Nessa, er oppnevnt som representant i en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Gruppen skal utarbeide veileder for psykososiale støttetjenester ved kriser, katastrofer og ulykker.Fagdirektør Bjarne Riis Strøm er oppnevnt som ny vararepresentant for Legeforeningen i styret i Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok Eivind Berge, Ullevål universitetssykehus, er oppnevnt som medlem i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for hjerneslagbehandling. Presidenten har fullmakt til å oppnevne ytterligere to medlemmer etter forslag fra Norsk karkirurgisk forening og Norsk nevrokirurgisk forening.

Anbefalte artikler