Artikkel

Ny avtale om opplysninger til forsikringsbransjen

Den nye avtalen mellom Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) og Legeforeningen trådte i kraft 1.7. 2008. Avtalen skjerper kravene til utlevering av hele eller deler av pasientjournal. I tillegg inneholder den justerte satser for normaltariffoppgjørene i 2007 og 2008. Avtalen er publisert på www.legeforeningen.no

Følger opp psykiatrirapporten

– Rogaland legeforening tar nå sikte på å samle leger fra de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) for å drøfte Legeforeningens statusrapport om lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern som ble presentert på Landsstyremøtet i mai, og å se hva vi kan gjøre for å utvikle tjenestene i en god retning, sier Ivar Halvorsen, leder i Rogaland legeforening. Halvorsen ble svært inspirert da statusrapporten ble presentert, og kunne ikke en gang vente til han kom hjem med å sende av gårde første e-post om temaet.

Må melde fra om kosmetikkproblemer

Dersom en pasient har fått eksem, utslett eller håravfall på grunn av kosmetiske produkter, skal legen heretter registrere disse. Leger får nå meldeplikt til et nytt bivirkningsregister som drives av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. – Dette er vi positive til. Det vil kunne gjøre det lettere å oppdage uheldige sammensetninger av kosmetiske produkter. Men det er viktig at dette innarbeides i den elektroniske pasientjournalen, og at melding forutsetter pasientens samtykke, sier Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=145231

Lokale forhandlinger høsten 2008

Lønnsforhandlingene for fastlønnsstillinger i kommunene (bistillinger for fastleger, kommuneoverlegestillinger, smittevernslegestillinger, o.l.) skjer lokalt etter bestemmelsene i hovedtariffavtalens kapittel 5. Forhandlingene skal være sluttført innen 1.10. 2008 med virkningsdato 1. mai. Akademikerne kommune vil også i år gjennomføre opplæringstiltak flere steder i landet i forbindelse med de lokale forhandlingene. Kursene blir gjennomført i tiden 21. august til 1. september. Påmelding skjer direkte via Akademikernes nettsider: www.akademikerne.no

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner m.v.

Særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner er tilgjengelig på: http://www.legeforeningen.no/asset/39021/1/39021_1.pdf

Stabilt utlån fra Lånefondet

Legeforeningens lånefond for privat praksis utbetaler ca 50 millioner kroner i halvåret til leger som skal investere i privat praksis. Det har vært situasjonen de siste 2,5 år.

Første halvår 2008 lånte fondet ut 50,4 millioner kroner til 111 leger som har foretatt investeringer i privat praksis. Rentesatsen i Lånefondet fastsettes av Finansdepartementet for to måneder om gangen. Den er nå 5,75 %, men vil øke til 6,25 % for september og oktober.

Til sammenlikning var renten ved starten av 2006 bare 2,5 %. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=146002

Anbefalte artikler