Et viktig skritt i riktig retning

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Dette er en historisk dag, sa Torunn Janbu, president i Legeforeningen, umiddelbart etter at Akademikerne helse/Legeforeningen og Spekter om kvelden St. Hans-aften inngikk avtale om revidert overenskomst i område 10 – helseforetakene.

Torunn Janbu (t.v.) og Anne Kari Bratten, Spekter, har ledet forhandlingene. Foto Lise B. Johannessen

– Jeg er godt fornøyd med at forhandlingene nå er blitt ført etter avtalt tidsskjema og etter avtalte ordninger. Det har vært et ryddig forhandlingsløp sentralt og stort sett også lokalt hvor tidsfristene har vært overholdt, sier legepresidenten.

Det er andre gang det oppnås en forhandlingsløsning i dette forhandlingsområdet etter heleforetaksreformen, men første gang forhandlingene gjennomføres uten utsettelser og med utfordringer med å komme til forhandlingsbordet. I 2002/2003 avsluttet forhandlingene med enighet etter 14 måneder. – Vi har siden våren 2006 arbeidet målrettet med å utvikle forhandlingssystemet slik at det er bedre tilpasset sykehusene og Akademikernes behov. Dette har gitt resultater sier Torunn Janbu.

I desember 2007 ble det fremforhandlet en ny hovedavtale med en særskilt beskrivelse av forhandlingssystemet for sykehusene. – Det var gode og konstruktive forhandlinger om hovedavtalen sist høst. Den ordningen vi da fremforhandlet har vært et godt grunnlag for begge parter i vårens forhandlinger, sier legepresidenten.

Forhandlingene om ny overenskomst startet i april med de sentrale delene av overenskomsten (A, A1 og A2). Sosiale bestemmelser (A1) ble forhandlet sammen med de andre hovedorganisasjonene og det ble oppnådd enighet om videreføring og utvikling på enkelte punkter.

– Pensjonsspørsmål er utsatt til 2009, og vi vil fortsette arbeidet med dette rett over sommeren, sier Torunn Janbu.

Legeforeningens sentrale avtale – A2

I tidligere forhandlingsforløp har ordningen med Legeforeningens sentrale avtale (A2) medført store utfordringer innad i Akademikerne, da de øvrige foreningene ikke har kommet til det lokale forhandlingsbordet før Legeforeningens sentrale del er sluttført.

– I det nye systemet forhandler de andre akademikerforeningene lokalt samtidig som vi forhandler vår sentrale del av avtalen, noe som har fungert godt sier Torunn Janbu.

Det var i forkant av – og under forhandlingene – drøftinger om legers arbeidstid. Arbeidsgiversiden har uttrykt ønske om mer fleksibel bruk av arbeidstid. Legeforeningen har de siste årene gjennomført et internt prosjekt for å vurdere hvordan legers arbeidstid bør være.

– Vi var godt forberedt til å ta diskusjonen om arbeidstid i forhandlingene, men mente det var klokt å avvente arbeidet i den partssammensatte gruppen om arbeidstid, sier forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring. – Vi oppnådde en enighet med Spekter om å la gruppen arbeide videre med disse spørsmålene, sier hun.

Legeforeningen og Spekter avsluttet A2-delen av overenskomsten natt til 4. juni. Forhandlingsforløpet var noe forskjøvet på grunn av meklingen i staten, KS og Oslo kommune.

I forbindelse med forhandlingene av Legeforeningens sentrale avtale ble ambulering tatt opp som et viktig tema fra arbeidsgiversiden. Partene ble enige om å arbeide for forutsigbarhet for arbeidsgiver og arbeidstaker med hensyn til tjenestested, og at det er lokale parter som på dette grunnlaget må se på behov og muligheter for å ha flere arbeidssteder. Ambulering skal fortsatt være frivilllig. Lokale parter skal gjennomgå eksisterende avtaler innen utløpet av året.

I den sentrale avtalen ble det fremforhandlet lønn for leger i utdanning og det ble klargjort hvordan ordningen med uforutsette vakter skal forstås (0,13 % som minimumssats) og at varslings- og betalingsbestemmelser for uforutsette vakter skal gjennomgås.

Årets lønnsoppgjør for leger gjelder fra 1. januar for leger i utdanning og for de fleste lokale oppgjør. Det betyr at legene som omfattes vil få en etterbetaling av lønn. Ved sammenlikning med grupper som har fått lønnsoppgjør fra 1. mai og juni, må det gjøres en beregning av årslønnsvirkningen.

– Vi fikk aksept for at leger i spesialisering og utdanning må ha lønnsoppgjøret sentralt og med virkning fra 1. januar, mens overlegene har forhandlet lønn sentralt.

I tillegg ble det bl.a. fastsatt at cand. med. som venter på turnusplass skal lønnes som turnusleger og at tillegg for doktorgradstillegget skulle oppjusteres, sier Torunn Janbu.

Det ble også avtalt at hjemmelsnummer skal opplyses ved utlysning av stillinger for leger i spesialisering. Det er innført en rett til permisjon ved deltakelse i Forsvarets internasjonale operasjoner

Lokale forhandlinger – B-del

De lokale forhandlingene startet opp fredag 6. juni. Legeforeningen sentralt sendte ut veiledere om forhandlingene i forkant, del I i april og del II knyttet til resultatet i A2 forhandlingene.

B-dels forhandlingene ble gjennomført i løpet av to uker. Ved åtte helseforetak var det behov for bistand fra sentrale parter, i tillegg til løpende rådgivning til tillitsvalgte ved øvrige helseforetak. Det ble brudd ved kun ett helseforetak og enighet ved de resterende foretak.

I tillegg til lønn for overleger har temaer som fordypningstid og vaktlønn vært diskutert lokalt.

President Torunn Janbu berømmer de tillitsvalgte for innsatsen i forhandlingene. – Vi opplever at våre tillitsvalgte har nedlagt mye ressurser og bestrebelser i å få til gode lokale forhandlinger lokalt, det har gitt resultater.

– Flere foretakstillitsvalgte har informert oss om at forhandlingene har skjedd i et konstruktivt klima, også lokalt. Dette er gledelig for begge parter og kan ha ringvirkninger utover forhandlingssituasjonen, sier Anne Kjersti Befring, og viser til at god dialog mellom partene lokalt og sentralt er grunnleggende for å oppnå en god utvikling av sykehus.

Avslutningen av forhandlingene

Ved avslutningen av forhandlingene gjensto noen uklarheter i enkelte lokale B-deler og ett brudd av de 89 ulike lokale avtalene hvor akademikernes foreninger/forbund har et partsforhold. – Dette bruddet gjaldt B-del mellom Aker universitetssykehus og Legeforeningen, og ble løst i de avsluttende sentrale forhandlingene, forteller Anne Kjersti Befring – og tilføyer at partene også ryddet opp i uklarhetene.

Ny overenskomst

Overenskomsten består av innledende sentrale forhandlinger (A), sosiale bestemmelser (A1), forbundsvis sentral avtale med Legeforeningen (A2), 89 lokale avtaler, hvorav 27 med Legeforeningen som part (B-delene) og den avsluttende sentrale forhandlingen. Les mer om innholdet i overenskomsten på www.legeforeningen.no, under «Jus, avtaler og arbeidsforhold», deretter «Fast ansatte leger» og deretter «Sykehus».

Protokoller fra forhandlingene er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider www.legeforeningen.no/forhandlingsnytt

Planlagte forhandlinger

Lovisenberg Diakonale sykehus er gått over fra å være tilknyttet HSH-området til for første gang å være organisert gjennom Spekter, i område 4. Sykehuset er omfattet av den samme innledende sentrale protokollen som område 10 (del A), men ut over denne er det ennå ikke forhandlet for Lovisenberg. Partene er enige om oppstart av forhandlingene på Lovisenberg 18. august. Det vil da være felles forhandlinger med de andre hovedsammenslutningene om sosiale bestemmelser, før Legeforeningen skal forhandle om en sentral, forbundsvis avtale. Deretter skal B-delen forhandles lokalt på Lovisenberg. Partene har som mål å ferdigstille forhandlingene innen 11.9. 2008.

Anbefalte artikler