Alle oppgjør er i havn

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er godt fornøyd med måten tariffoppgjørene i alle sektorer er gjennomført på, og at vi har fått gjennomslag for viktige saker for Legeforeningen, sier Torunn Janbu.

Det ble oppnådd enighet på alle områder og også fremforhandlet ny særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten (NAV). www.legeforeningen.no/forhandlingsnytt

Skal prioritere utdanningsgrupper

Etter en mekling som pågikk mer enn 18 timer på overtid, aksepterte Akademikerne og Legeforeningen et tilbud fra staten fredag 23. mai. Rammen for oppgjøret ble på 6,2 %. I tillegg kom partene til enighet om en AFP-ordning.

– Innretningen på oppgjøret er fortsatt ikke slik Akademikerne ønsker med en større lokal pott, blant annet for å kunne løse rekrutteringsutfordringer, men for Legeforeningens medlemmer er det likevel positivt at den lokale potten skal prioritere utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde, sier Torunn Janbu.

– Lokale forhandlinger gjør det mulig for staten å tiltrekke seg den kompetansen som er nødvendig, sier hun og tilføyer at Legeforeningen også er tilfreds med at det ble et prosentvist tillegg på tabellen og at justeringspotten har en føring på det viktige likelønnskravet.

Justeringsoppgjøret 2008

Staten og hovedsammenslutningene kom til enighet i justeringsforhandlingene 25. juni. En hovedprioritet for Akademikerne – og for Legeforeningen – har i dette oppgjøret har vært universitets- og høyskolesektoren, med særlig vekt på professorene. Dette har vært tydelig formidlet til staten, og resulterte i ett lønnstrinn til samtlige professorer.

Den siste delen av årets lønnsoppgjør i staten var de lokale forhandlingene. – Lokale forhandlinger skal gjøre det mulig for staten å tiltrekke seg den kompetansen som er nødvendig, sier Anne Kjersti Befring, forhandlingsdirektør i Legeforeningen. For Legeforeningens medlemmer var det positivt at den lokale potten skulle prioriteres ut fra føringen om å rekruttere og beholde utdanningsgrupper. Dette var en føring Akademikerne presset gjennom i meklingen.

Enighet med KS om ny særavtale

KS og Legeforeningen forhandlet i år både rammeavtalen for fastlegeordningen (FLO) og særavtalen (som regulerer blant annet legevakt og turnuslegelønn) samtidig. Partene ble enige 25.juni og endringene trådte i kraft 1.7. 2008. Ny turnuslegelønn for distriktsturnus i KS-området (alle kommuner unntatt Oslo) er kr 378 000, mens alle andre økonomiske satser i avtalen, herunder praksiskompensasjon og vaktlønn, er regulert med 9,0 %.

– Jeg er glad vi endelig har fått gjennomslag for en noe redusert maksimumsbelastning på vakt, ved at firedelt vakt nå er grensen for kommunens vaktorganisering. Selv om dette bare er et skritt på veien, er dette en viktig utvikling som også legger til rette for en øket satsing på interkommunalt vaktsamarbeid, sier Torunn Janbu.

En annen positiv tilføyelse i avtalen er en rett for legen til å ta fire måneders utdanningspermisjon med lønn per femårsperiode. Dette gjelder for lege med relevant spesialitet i minst 40 % stilling i kommunen.

Et av hovedtemaene har vært spørsmålet om en samfunnsmedisinsk beredskapsordning, hvor Legeforeningen for tredje gang på rad fremmet tydelige krav. KS har nok en gang vært avvisende til en avtaleregulering av dette. På dette punktet er det derfor ikke oppnådd enighet.

Ny særavtale for leger i NAV

Legeforeningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet kom 13. juni til enighet om revisjon av særavtalen for rådgivende overleger i trygdeetaten. Hovedpunktene var utvidet stige for praksiskompensasjon og bedre regulerte permisjons- og kursrettigheter. Det fremgår nå klart at avtalen gjelder både overleger, rådgivende overleger og sjefsleger som er ansatt i Arbeids- og velferdsetaten. Det er også tatt inn en opplisting av tjenestepliktene for legene, men denne er ikke er uttømmende.

Lokale forhandlinger høsten 2008

Lønnsforhandlingene for fastlønnsstillinger i kommunene (bistillinger for fastleger, kommuneoverlegestillinger, smittevernslegestillinger, o.l.) skjer lokalt etter bestemmelsene i hovedtariffavtalens kapittel 5. Forhandlingene skal være sluttført innen 1.10. 2008 med virkningsdato 1. mai. Akademikerne kommune vil også i år gjennomføre opplæringstiltak flere steder i landet i forbindelse med de lokale forhandlingene. Kursene blir gjennomført i tiden 21. august til 1. september. Påmelding skjer via Akademikernes nettsider: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=49

Anbefalte artikler