Vil fortsatt friste til ledelse

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er veldig tilfreds med den positive tilbakemeldingen på prosjektet «Frist meg inn i ledelse» og vil sammen med Helse Sør-Øst RHF fortsette prosjektet.

Mange kvinnelige leger har fulgt kurset «Frist meg inn i ledelse». Illustrasjonsfoto Colourbox

Legeforeningen har i flere år arbeidet for å få iverksatt og finansiert lederutviklingsprosjekter for å øke andelen kvinnelige leger i ledende stillinger i spesialisthelsetjenesten.

I 2005 gjennomførte tidligere Helse Sør, Helse Øst og Legeforeningen for første gang pilotprosjektet «Frist meg inn i ledelse» for å motivere kvinnelige leger til å påta seg lederansvar og gi dem forståelse for hva slikt ansvar innebærer. Dette prosjektet ble gjentatt i 2006/2007 (kull II) og 2007/2008 (kull III). De tre kursene som er gjennomført har alle fått meget god evaluering fra deltakerne. Fortløpende evalueringer har vist at deltakerne synes prosjektet har gitt dem økt interesse for og forståelse for ledelse, og styringsgruppen vurderer gjennomføringen som meget vellykket. Styringsgruppen har derfor anbefalt å iverksette et nytt kull – Kull IV – med samme målgruppe og geografiske avgrensing som tidligere. Legeforeningens likestillingsutvalg og sekretariatet skal være med i styringsgruppen for prosjektet.

Styringsgruppen er bedt om å ta kontakt med de andre regionale helseforetakene med sikte på å sette i gang en prosess for utvikling av liknende lederutviklingsprosjekter i disse foretakene.

Legeforeningen ser prosjektet som et meget positivt tiltak som bør videreføres, men foreningen mener også at det er viktig at prosjektet evalueres med tanke på hva det er som hemmer og hva som fremmer kvinnelige legers lyst og mulighet til å påta seg lederansvar og hvilke endringer som eventuelt kan gjøres for å motivere flere kvinnelige leger til å gå inn i lederposisjoner ved sykehus.

Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo ved professor Grete Botten har utarbeidet forslag til gjennomføring av evalueringen.

Anbefalte artikler