Skal være premissgiver og et korrektiv

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen vil bidra for å utvikle helsetjenesten i riktig retning ut fra et overordnet mål om at alle innbyggere i Norge skal få riktig helsehjelp til riktig tid og av god kvalitet.

Torunn Janbu i sin åpningstale til landsstyret. Foto Lise B. Johannessen

Det fastslo president Torunn Janbu under åpningstalen på landsstyremøtet i mai. – Legeforeningen er – og skal være – en viktig premissgiver for hvordan helsetjenesten utvikles, men også et korrektiv når beslutninger ikke ivaretar viktige hensyn, sa hun.

Legepresidenten tok for seg en rekke viktige temaer som Legeforeningen er opptatt av. Hun viste bl.a. til at 2008 kjennetegnes av stor politisk endringsiver både av og i helsetjenesten. – Det er ofte med godt begrunnede mål, men ikke alltid med helhetsperspektiv og nødvendige analyser som grunnlag, sa hun.

Hun understreket at Legeforeningen og leger som gruppe er vant til endringer. – Vi stiller krav til klare mål og begrunnelse for endringene og hvordan de gjennomføres. Vi vil være med og utvikle helsetjenesten, men vi krever at målene må være forståelige og basert på kunnskap. Utvikling må skje gjennom involvering av fagmiljøene og på en planmessig måte, understreket hun.

Hun tok også opp utfordringen Legeforeningens tillitsvalgte, foretakstillitsvalgte og konserntillitsvalgte står ovenfor når helsetjenestetilbudet fjernes og rammen for god yrkesutøvelse svekkes. – Vi vet at når faglige vurderinger taper terreng, så rammes pasientene, sa Janbu.

I talen etterlyste hun at det raskt må skje en bredere gjennomgang av alle elementer i finansieringssystemet for sykehusene. – Hvordan skal ellers Stortinget og regjeringen få oversikt over virkningen av sine vedtak, spurte hun.

Trenger flere fastleger

Janbu pekte også på at det er behov for flere fastleger siden deres kompetanse i økende grad er etterspurt av samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i forhold til NAV og arbeidslivet.

Andre temaer presidenten tok opp var helsetjenester for ikke-vestlige innvandrere, taushetsplikt og IKT, om turnustjenesten og om spesialisthelsetjenesten. Når det gjaldt turnustjeneste, ga presidenten klart uttrykk for at Legeforeningen ikke vil akseptere forslaget om en treåring plikttjeneste for å bli lege i Norge, noe som vil innebære at det vil ta ni år før man kan få autorisasjon. – Vi kan ikke se at myndighetene er tjent med at Norge på denne måten gjøres til et annerledesland sammenliknet med de land vi ellers sammenlikner oss med, sa hun

Årets forhandlinger og legers arbeidsvilkår var også tema i presidentens tale. – Arbeidsvilkår og kvalitet på helsetjenesten henger nøye sammen, påpekte Torunn Janbu.

Etterlyser helhetlig plan

Hun avsluttet med å si at den største utfordringen med styringen av helsetjenesten er mangel på helhet og langsiktighet. Legeforeningen etterlyser en helhetlig plan for hele helsetjenesten, både primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste – hvor oppgavefordeling må utredes.

– Planen må ha tydelige langsiktige mål, konsekvenser må utredes, tiltakene må samordnes og omstillingen må være godt faglig begrunnet og gjennomarbeidet. De må gjennomføres over tid, og de må kostnadsberegnes, understreket hun.

– I Legeforeningen står vi godt samlet til å håndtere utfordringer og til å gi gode premisser for ledelse av helsetjenesten. Det betyr ikke at det er mangel på takhøyde i foreningen. Tvert imot. Men vi har lært oss å legge stor vekt på involvering av alle og på godt internt arbeid og høringer. Da blir god takhøyde en styrke i tillegg til aktive, dyktige og engasjerte tillitsvalgte. Da blir Legeforeningen hørt av omverdenen. Da blir det spennende å være tillitsvalgt, sa hun.

Les talen på: www.legeforeningen.no/?id=144529

Anbefalte artikler