Artikkel

Stopp for nye TrygdHelse-tilknytninger

Telenor har stanset nye tilknytninger til TrygdHelse-postkassen. Enkelte aktører i helsetjenesten, fortrinnsvis sykehus, har fortsatt å bruke TrygdHelse-postkassen (X-400 systemet) for kommunikasjon med sykehus etter at Norsk Helsenett kom, selv om alle landets helseforetak nå er tilknyttet Norsk Helsenett. Det har lenge vært klare føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet om at all kommunikasjon skal gå via Norsk Helsenett.

– Det har lenge vært varslet at Telenor skulle stanse tilknytningen av nye kunder til TrygdHelse-postkassen, og det er bra at man nå gjennomfører dette. Løsningen er basert på foreldet teknologi, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen.

Ny sykmeldingsblankett til elektronisk pasientjournal

I forbindelse med deltakelse i en faggruppe i NAVs prosjekt «Ny sykmeldingsblankett», utarbeidet Allmennlegeforeningen et notat med utkast til et delprosjekt. Formålet var å utvikle hensiktsmessige brukergrensesnitt for den nye elektroniske sykmeldingsblanketten. Arbeids- og velferdsdirektoratet har bekreftet at direktoratet vil finansiere et slikt delprosjekt, men av formelle grunner har ikke direktoratet kunnet gi et konkret tilsagn. Den nye blanketten skal innføres 1.9. 2008.

Sentralstyret har gitt tilslutning til at sekretariatet videreutvikler prosjektplanen, og at det snarest mulig etableres et prosjekt som beskrevet i notatet. Legeforeningen setter som en forutsetning at prosjektet fullfinansieres med eksterne prosjektmidler, også når det gjelder kostnader forbundet med Legeforeningens administrasjon av prosjektet.

Sekretariatet skal følge opp den formelle siden av saken overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet, og skal sørge for straks å avbryte prosjektet dersom det skulle vise seg at finansieringen ikke sikres som forutsatt. Presidenten er gitt fullmakt til å godkjenne den endelige prosjektplanen og prosjektorganisasjonen.

Enighet i A2-forhandlingene

Legeforeningen og Spekter kom natt til onsdag 4. juni til enighet i forhandlingene om overenskomstens del A2 i helseforetakene.

– Det har vært et godt forhandlingsklima, og vi er fornøyd med at vi kom i havn med A2-forhandlingene uten meklingsmannens hjelp. Det er for første gang siden 2003, sier president Torunn Janbu.

Les mer på www.legeforeningen.no/forhandlingsnytt

Anbefalte artikler