Artikkel

Helseopplysninger til forsikringsselskap

Legeforeningen påpeker i brev til Stortinget betydningen av å ta større hensyn til taushetsplikt og personvern. Bakgrunnen for brevet er et lovendringsforslag til forsikringsavtaleloven om innhenting av opplysninger. Legeforeningen har registrert en økende etterspørsel etter helseopplysninger til bruk utenfor behandlingssituasjonen. Foreningen har særlig reagert på at mange anser pasientjournalen som en nyttig informasjonskilde innenfor sine områder.

Terje Vigen, Legeforeningens generalsekretær, sier at hensynet til taushetsplikten og personvern synes å ha fått en gradvis mindre betydning de senere år. – Vi arbeider for å styrke personvernet, og å styrke tilliten til at det kan gis konfidensielle opplysninger til lege og annet helsepersonell i forbindelse med behandling, understreker han.

Innstilling fra autorisasjonsutvalget

Legeforeningens autorisasjonsutvalg avga i juni 2007 en innstilling til sentralstyret om systemet for å oppnå godkjenning som lege i Norge bør være.

Rapporten foreslo konkrete endringer i systemet for studentlisens og turnuslisens. Utvalget kommenterte også de to parallelle løpene frem til autorisasjon som lege i Norge, samt problemet med kapasitet og kvalitet. Utvalgets innstilling har vært på bred organisasjonsmessig høring i Legeforeningens organisasjon.

Sentralstyret har vedtatt å fremme forslag overfor Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i forskrift for lisens til helsepersonell, §§ 1 og 2, når det gjelder studentlisens og turnuslisens. De øvrige momentene fra innstillingen vil bli overført til turnusrådets pågående utredningsarbeid om turnus, og til Helsedirektoratets rapport «Turnustjenesten for leger – en helhetlig gjennomgang».

Fyldig informasjon om hovedstadsprosessen

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 16.4. og 17.4. 2008 prinsippene for det videre arbeidet med hovedstadsprosessen. Det er nå besluttet at det blir sju sykehusområder i regionen, og at hvert av disse normalt skal dekke 80 % – 90 % av befolkningens behov for tjenester.

Brev er sendt styrene i yrkesforeningene, fagmedisinske foreninger, spesialforeningene og fylkesavdelingene, medlemmer av regionsutvalgene, tillitsvalgte og ansattevalgte styrerepresentanter i Helse Sør-Øst RHF.

Les brevet her: www.legeforeningen.no/?id=144484

Norsk legemiddelhåndbok

Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok (NLH), hvor Legeforeningen er medlem, har mottatt en forespørsel fra Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret om å vurdere hvorvidt redaktøren for legemiddelhåndboken også kan påta seg oppgaver som redaktør for «emnebibliotek legemidler» i Helsebiblioteket. Forslaget omfatter bl.a. flytting av redaksjonen fra Statens legemiddelverk til Kunnskapssenteret.

Legeforeningen mener det er viktig å bevare Norsk legemiddelhåndbok som faglig frittstående i forhold til legemiddelprodusenter og myndigheter, og at detaljene vedrørende en eventuell omorganisering, og konsekvensene av denne, må utredes nærmere. En eventuell omorganisering av redaksjonen medfører ifølge Legeforeningen, ikke behov for endringer i sammensetningen av styret i Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Anbefalte artikler