Fra sentralstyrets møte 19.5. 2008

Artikkel

Rettshjelpsutvalget

Richard André Våge er oppnevnt som nytt medlem for Norsk medisinstudentforening i Rettshjelpsutvalget fra 1.8. 2008 til 31.12. 2008. Han erstatter Joakim Oliu Moe.

Veiledende honorarer for diverse helseattester

Sentralstyret har vedtatt at oversikten i normaltariffheftet over veiledende satser for diverse helseattester fjernes og erstattes med en generell beskrivelse av kriterier for prisfastsetting med virkning fra 1.7. 2008. Ordningen evalueres innen ett til to år.

Prosjekt stillingsstruktur for leger

En rapport fra prosjekt stillingsstruktur for leger skal sendes på bred organisasjonsmessig høring i Legeforeningen.

Allianse for pasientsikkerhet

Sentralstyret har gitt tilslutning til at Legeforeningen går med i «Allianse for pasientsikkerhet» som består av profesjonsforeninger, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og Nasjonal enhet for pasientsikkerhet. Alliansen er ment å være en mobiliserende bevegelse som bygger på dialog mellom viktige aktører i helsetjenesten. Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg har anbefalt at sentralstyret stiller seg positiv til deltakelse i alliansen.

Veileder for voksenhabilitering

Ottar Berg og Gunnar Johannessen er foreslått som Legeforeningens representanter i en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet som skal lage veileder for voksenhabilitering. Dersom Legeforeningen bare får med én representant, vil det være Ottar Berg.

Fordeling av kontingentmidler

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe i sekretariatet som skal ha som mandat å vurdere fordelingsmodellen for kontingentmidler. Det innebærer bl.a. å fastsette kriterier for fordeling basert på antall medlemmer, aktivitetsnivå, organisering og eventuelle særskilte forhold som geografi, økonomisk situasjon etc. Gruppen skal stå fritt til å foreslå modell, uavhengig av dagens inndeling mht. grunntilskudd, ekstratilskudd for kostnadskrevende drift og medlemstilskudd. Den skal også foreslå eventuelle rapporteringskrav som grunnlag for de årlige fordelingene. Gruppen skal fremlegge et forslag til sentralstyrets arbeidsmøte i september 2008.

Anbefalte artikler