Diskuterte ny foretaksstruktur

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Ny foretaksstruktur og hovedstadsprosessen var tema da Buskerud legeforening nylig arrangerte temamøte.

Lokalavdelingen hadde invitert Helse Sør-Øst, direktører for helseforetakene i fylket, tillitsvalgte og Legeforeningens president til å innlede om hvordan man best ser for seg organiseringen av sykehusene i deres område og å gi medlemmene førstehånds informasjon om prosessen. Samtidig ville medlemmene få mulighet til å komme med innspill og gi signaler om hva de tenkte rundt prosessen.

Anne Karin Lindahl, medisinsk direktør i Helse Sør-Øst, sa at det regionale helseforetaket hadde som mål å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle. – Vi har mye å ta fatt i på alle plan i forhold til å jobbe med kvalitet på helsetjenestene våre, sa hun. – Den prosessen vi nå er inne i skal bidra til god kvalitet på helsetjenestene, den skal sørge for en bedre samordning i hovedstadsområdet, og endringene skal komme hele nasjonen til gode, understreket hun. – Men dette er ikke mulig å få til uten at medarbeiderne er med. Jeg håper derfor at informasjonsmøtene rundt prosessen vil fungere som «ringer i vannet», sa hun.

Innlederne fra foretakene mente at hovedstadsprosessen vil gi betydelige endringer i oppgaver og pasientstrømmer. De fire foretakene i området har etablert en felles arena og har listet opp viktige kriterier for valg av styringsmodell, kriterier som de vil bringe videre til det regionale helseforetaket.

Trygve Kongshavn, fastlege ved Fjell legesenter og praksiskoordinator ved Sykehuset Buskerud presiserte i sin innledning at det ikke nytter å lage en god hovedstadsprosess uten at førstelinjetjenesten er med. – Gode pasientforløp krever god samhandling, sa han.

– Tilbudet til befolkningen må være forutsigbart og med god kvalitet. Nøkkelen til suksess sett fra lokalsykehusnivå, er at vi finner de beste løsningene i samarbeid med fastlegene og med medvirkning av brukere og deres pårørende, ble det sagt.

– Det er positivt at pasientenes behov styrer og at lokalsykehus skal ha breddekompetanse, sa Søren Pischke, lokal tillitsvalgt ved Sykehuset Buskerud. Men han påpekte at de gjerne skulle vært inkludert da premissene ble lagt. – Hele prosessen er styrt utenfra og gevinstrealisering står i forgrunnen, sa han og understreket at kvaliteten ikke kan bli bedre enn samhandlingen mellom lege og pasient. Han tok til orde for at et mikrosystem burde tilpasses prosessen.

Torunn Janbu, Legeforeningens president, understreket i sitt innlegg at det er viktig at man i omstillingsprosessen må sørge for at også kommunehelsetjenesten og representanter for fastlegene er med. – Vi har dessuten betydelig oppmerksomhet på at det som skjer i Helse Sør-Øst har nasjonale implikasjoner, sa hun.

Torunn Janbu understreker at det er svært positivt med lokalt initiativ og engasjement med hensyn til det som skjer i hovedstadsprosessen.

Anbefalte artikler