Artikkel

Omtrent lik legetetthet i Norden

De nordiske landene er relativt like med hensyn til både antallet innbyggere per lege og i forhold til spesialitetenes innbyrdes størrelse. Legetettheten er litt høyere i Norge enn i Danmark og Island, mens Sverige og Finland har litt lavere legetetthet enn de andre tre landene.

Norge har nå har den høyeste legetettheten i Norden med 244 innbyggere per yrkesaktiv lege, fulgt av Danmark med 261, Island med 268, Finland med 295 og Sverige med 318. Når det gjelder Sverige, er det en betydelig usikkerhet om antallet leger som finnes i landet, og det tallet som her er angitt omfatter kun medlemmer av Sveriges Läkarförbund. For de øvrige nordiske landene skal også leger som ikke er medlemmer være inkludert.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=143925

Reviderte retningslinjer for smertebehandling

Retningslinjer for smertebehandling i Norge ble vedtatt av Legeforeningen i 2003. Samtidig ble det foreslått at disse skulle revideres hvert fjerde år. I 2007 oppnevnte derfor Legeforeningen en arbeidsgruppe med representanter fra foreningsleddene som var representert i den opprinnelige arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjene. Gruppen er nå ferdig med sin revisjon, og den reviderte utgaven er godkjent av Legeforeningen. I den nye utgaven er også forskrivning av vanedannende medikamenter ved smertebehandling inkludert.

Pasientsikkerhetsutvalget

Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg er oppnevnt for perioden 1.1. 2008 til 31.12. 2009. Per Meinich, Overlegeforeningen, har bedt seg løst fra vervet pga. av andre oppgaver. Sentralstyret har gitt presidenten fullmakt til å oppnevne ny representant. Utvalget har også uttrykt ønske om å styrke representasjonen i utvalget ved å utvide det med et medlem fra de fagmedisinske foreningene. Presidenten er også gitt fullmakt til å oppnevne nytt medlem etter forslag fra FaMe (gruppen av landsstyrerepresentanter for de fagmedisinske foreningene).

Referater fra sentralstyremøtene er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/index.gan?id=56803

Anbefalte artikler