Artikkel

Enighet om sosiale bestemmelser

Hovedsammenslutningene og Spekter ble 16. april enige om sosiale bestemmelser. De eksisterende bestemmelsene for ansatte i helseforetakene blir i hovedsak beholdt og videreført.

Legeforeningen forhandlet gjennom Akademikerne om bestemmelsene som blant annet gjelder rett til lønn under sykdom og fødsel, yrkesskadeforsikring, pensjon og ferie. Foreningen fikk gjennomslag for økt oppmerksomhet på skader som følge av vold fra pasient eller dennes pårørende i og utenfor arbeidstid.

Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal kartlegge omfanget av slike skader og fremme forslag til tiltak som kan forebygge og håndtere konsekvensene av slike skader.

Avtalen er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/asset/38579/1/38579_1.pdf

Neste trinn i forhandlingsprosessen er forhandlinger om Legeforeningens sentrale, forbundsvise avtaledel (A2) og de øvrige Akademikerforeningens B-deler. Legeforeningen og Spekter startet forhandlinger om A2-avtalen 29. april.

Utgifter i Norsk Helsenett

En arbeidsgruppe har nylig utarbeidet en rapport om legenes bruk av Norsk Helsenett for informasjonsutveksling – kostnader og nytteeffekter.

Arbeidsgruppen har sett på historiske og fremtidige effekter av elektronisk meldingsutveksling knyttet til bruken av Norsk Helsenett, og har gjort konkrete beregninger for perioden fra og med 2004 til og med 2010. I rapporten fastslås det at det er sannsynliggjort at nytteeffektene for legekontorene ikke dekker investeringene og de løpende kostnadene for legekontorene, og at overgangen til Norsk Helsenett per i dag ikke har gitt forventede gevinster for legekontorene. Det pekes blant annet på at volumet av meldinger og tjenester over helsenettet må bli større for å muliggjøre gevinstrealisering, og at arbeid med doble rutiner må ned. Videre vises det til at en del IT-løsninger fortsatt er krevende i bruk.

Legenes kostnader forbundet med helsenettet er etter arbeidsgruppens beregninger betydelige. Utgifter for alle legekontor i hele perioden (sju år) er samlet beregnet til 619 millioner kroner.

Rapporten er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=142678

UEMS feiret 50 år

Den europeiske forening for legespesialister (UEMS) er 50 år i 2008. Jubileet fant sted i Brussel fra 17. til 19. april. Blant representantene fra de 35 medlemslandene var Frank R. Andersen, leder i spesialitetsrådet og utdanningssjef Einar Skoglund i Legeforeningen. Flere av de fagmedisinske foreningene som har representanter i Sections and Boards, deltok også. I forbindelse med jubileet ble det arrangert en konferanse om hvordan UEMS kan være med på å skape et godt grunnlag for å bede spesialisthelsetjenesten til den europeiske befolkning.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=142761

Positiv respons på gjennombruddsprosjektene

De europeiske legeforeningene ga positiv respons da de på en samling i Tel Aviv nylig, fikk høre om de gode resultatene man har hatt med Legeforeningens gjennombruddsprosjekter.

Ove Kjell Andersen, tidligere kvalitetsrådgiver i Legeforeningen, fortalte representantene at man i prosjektene hadde konsentrert seg om tiltak som i løpet av en seks til ni måneders periode hadde ført til store forbedringer. – Vi har konsentrert oss på hva som var best praksis på forskjellige områder, og på hvordan vi kunne gå fra å gjøre det beste av og til, til å gjøre det beste hele tiden. Vi så altså ikke på hvordan vi skulle gjøre mindre «feil» eller å endre dårlig praksis til å gjøre «god nok» jobb. Vi ønsket å utføre beste praksis hele tiden, og innføre gode målemetoder, fortalte Andersen.

Mer fornøyd med turnus ved små sykehus

Jevnt over er mindre sykehus best på turnustjeneste, mens de tidligere sentralsykehusene skårer dårligere. Det viser en ny undersøkelse blant turnuslegene ved 53 sykehus.

Turnusrådet har for fjerde gang gjort en nasjonal evaluering av turnustjenesten. 620 turnusleger svarte på spørsmål om hva de syntes om tjenesten. I sykehusene er tendensen den samme som i de tidligere undersøkelsene. Mindre sykehus som Blefjell sykehus Rjukan, Sykehuset Innlandet divisjon Tynset og Universitetssykehuset Nord-Norge/Narvik sykehus gjør det systematisk veldig bra, mens flere av de tidligere sentralsykehusene, som Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Nordlandssykehuset Bodø, havner under landssnittet. – Det er nok slik at turnuslegene får en mer allsidig tjeneste på de mindre sykehusene, mens det er større arbeidsdeling på de større sykehusene. Da får turnuslegene mer begrensede oppgaver, sier Ole Tunold, prosjektleder i Legeforeningen.

Anbefalte artikler