Artikkel

Akademikerne krever opptrappingsplan

Akademikerne krever en opptrappingsplan for offentlig ansatte akademikere, slik at de får en merlønnsutvikling på 100 000 kroner de kommende fem årene. Det var blant hovedkravene da forhandlingene i staten startet fredag 4. april. Formålet med planen er å redusere lønnsforskjellen mellom de kvinnedominerte akademikerstillingene i staten og de mannsdominerte i privat sektor, og at det skal bli enklere å rekruttere til stillinger i staten. – Vi vil ha et nytt system i staten som gjør at våre statsansatte leger oppnår en bedre utvikling av lønns- og arbeidsvilkår. Dette vil også styrke muligheten for rekrutteringen av leger til staten, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=25255

Støtter ny ordning med arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny ordning med arbeidsavklaringspenger. Legeforeningen støtter i en høringsuttalelse hovedelementene i departementets forslag, med enkelte innvendinger, men foreningen er ikke enig i at det stilles krav til minst 50 % nedsatt arbeidsevne for å få arbeidsavklaringspenger. Inntil nå har personer med høyere arbeidsevne, også de som har nedsatt evne med 20 %, hatt mulighet til å få ytelse i seks måneder for å tilbakeføres i arbeidet. Legeforeningen påpeker at hensikten med ordningen er å få folk raskest mulig tilbake i arbeid, og at en grense på 50 % kan gi motsatt resultat og føre til at det blir gitt ytelser med 50 % i lengre tidsrom enn slik det er i dag.

I høringssvaret skriver Legeforeningen også at den er opptatt av at skjemaet for legeerklæringen må videreutvikles i takt med endringer som foreslås.

Les høringen her: www.legeforeningen.no/index.gan?id=141615

Gerontologisk kongress

Norsk geriatrisk forening arrangerer i samarbeid med Nordisk Gerontologisk Forening og Norsk selskap for aldersforskning, den 19. nordiske kongress i gerontologi fra 25. – 28. mai. Kongressen finner sted på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo.

Se programmet her: www.19nkg.no

Anbefalte artikler