Fra sentralstyrets møte 28.4. 2008

Artikkel

Etablerer «tanke-smie»

Statusrapporten for 2009 skal omhandle utfordringer i spesialisthelsetjenesten. Det skal etableres en «tanke-smie»/arbeidsgruppe som skal vurdere og komme med anbefalinger overfor sentralstyret om ulike helsepolitiske veivalg innenfor temaene eierskaps- og tilknytningsformer, sykehusstruktur, styrking av fagmiljøer, utdanning og forskning, samt finansiering og ressursfordeling. Følgende personer er invitert til å delta i arbeidsgruppen: Lars Eikvar (leder), Margit Steinholt, Odd Bakken, Johan Torgersen, Olaug Villanger, Anette Fosse, Tor Øystein Seierstad, Catarina Falck, Jon Helle, Randulf Søberg, Alf Andreassen, Knut Lundin/ev. annen indremedisiner, Ove A. Mortensen og Jana Midelfart Hoff.

Mandat for samarbeidsutvalg

Legeforeningen har godkjent nytt mandat for samarbeidsutvalget mellom PSL og Helse Sør-Øst RHF i henhold til Rammeavtalen om avtalepraksis for spesialister.

Godkjenning av avtale

Sentralstyret har godkjent utkast til ny avtale mellom Finansnæringens Hovedorganisasjon og Legeforeningen om honorar for legeundersøkelse og utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskap. Avtalen trer i kraft 1.7. 2008 etter justering av honorarsatsene i henhold til rammen for normaltariffoppgjøret per 1.7. 2008.

Rammevilkår for avtalespesialister

Helse- og omsorgsdepartementet avga i mars 2008 rapport om omlegging av de økonomiske rammevilkår for avtalespesialister. Sentralstyret godkjente utkast til notat med kommentarer som oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Medlem til avregningsutvalget i Helsedirektoratet

Legeforeningen foreslår Kahtan Al-Azawy og Siri Malm som nye medlemmer i avregningsutvalget.

Støtte til kandidatur

Yngre legers forening (Ylf) vurderer å stille en kandidat til valg som president i Permanent Working Group of Junior Doctors in Europe (PWG). Legeforeningen stiller en garanti på inntil kr 100 000 i en eventuell norsk presidentperiode i PWG. For å avhjelpe det ekstra arbeidet presidentskapet medfører, stiller Legeforeningens sekretariat noe kompetanse på internasjonalt arbeid til rådighet.

Anbefalte artikler