Nye medlemmer i råd og utvalg

Artikkel

Pasientsikkerhetsutvalget

Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg er videreført med samme mandat og sammensetning som tidligere. Utvalget skal forestå utarbeiding av et forslag til Legeforeningens handlingsprogram om pasientsikkerhet, bl.a. med utgangspunkt i Legeforeningens policynotat om pasientsikkerhet. Ellen Tveter Deilkås, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (leder), Inger Lise Fjellanger, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Per Meinich, Overlegeforeningen og Gunnar Andersen, Norsk forening for allmennmedisin er valgt som medlemmer av utvalget. Presidenten er gitt fullmakt til å oppnevne representanter fra Yngre legers forening og Allmennlegeforeningen.

Forskningsutvalget

Den norske legeforenings utvalg for medisinsk forskning ble opprettet av sentralstyret i 1998. Utvalgets mandat er å være rådgiver for sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk forskning. Sentralstyret har gitt tilslutning til at utvalget oppnevnes med uendret mandat, men at det utvides med én representant fra Overlegeforeningen. Presidenten er gitt fullmakt til å oppnevne medlemmer på bakgrunn av forslag fra universitetene og organisasjonsleddene i Legeforeningen.

Kreftforeningens representantskap

Hans Asbjørn Holm er oppnevnt som Legeforeningens representant til Kreftforeningens representantskap etter Jon Haffner. Oppnevningen gjelder frem til avslutningen av representantskapsmøtet 2012.

Blåreseptnemnda

Sture Rognstad, Norsk forening for allmennmedisin, er foreslått som medlem av blåreseptnemnda. Øvrige kandidater er Guttorm Raknes og Odd Brørs, begge Norsk forening for klinisk farmakologi.

Marit Langedahls legat

Ida Ropstad er oppnevnt som Legeforeningens representant i styret for Marit Langedahls legat til hjelp for verdig trengende, spesielt personer som på grunn av allergiske eller nervøse lidelser kan trenge klima- eller miljøforandring.

Anbefalte artikler