Artikkel

Sunn økonomi i Lånefondet

Legeforeningens lånefond har forventninger om en stadig bedre økonomi i årene som kommer. Fondet er i stand til å møte et eventuelt økt lånebehov blant leger i privat praksis. Årsrapporten for 2007 viser at fondet har en sunn økonomi med solid egenkapital. Det er forventet en positiv kontantstrøm i årene fremover, og egenkapitalen er forventet å stige fra rundt 650 millioner kroner i 2008 til drøyt 740 millioner kroner i 2011. Kapitalen som er tilgjengelig for utlån, forventes å stige fra drøyt 200 millioner kroner i 2008 til om lag 290 millioner i 2011. Det ble i 2007 innvilget 103 millioner kroner i nye lån. Sentralstyret har vedtatt at lånevilkårene opprettholdes uendret.

Nytt handlingsprogram for helse i EU

EU har vedtatt sitt andre handlingsprogram for helse fra 2008 til 2013. Det første helseprogrammet som gjaldt perioden 2003 – 08, finansierte over 300 prosjekter. Hensikten med planen er å være en bidragsyter til medlemslandenes politikk og å bedre den offentlige helse. Det er satt av 321 500 000 euro til handlingsprogrammet som vil bli implementert ved hjelp av årlige arbeidsplaner med bestemmelser for prioriterte områder og retningslinjer. Det er mulig for norske forskere å søke om forskningsmidler til prosjekter på de områdene som prioriteres i arbeidsplanen.

– Medisinen er som kjent internasjonal, og norske forskningsprosjekter kan ha stor relevans innad i EU. Derfor er det viktig at norske forskere søker om midler, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Advarer mot svindelforsøk

Legeforeningen er kjent med at enkelte privatpraktiserende leger er blitt utsatt for svindelforsøk fra såkalte kataloghaier, som baserer sin virksomhet på å selge mer eller mindre fiktive annonsetjenester, mot uforholdsmessig høye vederlag. Legeforeningen blir med jevne mellomrom kontaktet av leger som har skrevet under på dokumenter vedrørende annonsering i regi av useriøse utenlandske aktører, uten å ha vært klar over at de foretok en bestilling da de skrev under. Dette skjer eksempelvis ved at legen mottar et skjema med en oppfordring om å bekrefte kontaktdetaljene oppgitt i skjemaet, for derved å kunne bli inkludert i et legeregister på Internett, en katalog, cd-rom, database el.lign. Legeforeningen anbefaler medlemmer å være svært oppmerksomme før man eventuelt besvarer forespørsler om markedsføring i ulike medier/forespørsler om oppdateringer av kundekataloger/utenlandske legeregistre o.l.

Les mer på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=136062

Årsmøter i yrkesforeningene

Yngre legers forening avholder årsmøte og årsmøtekurs på Radisson SAS Hotel, Ålesund fra 9. – 11. april.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=134705

Allmennlegeforeningen avholder årsmøte og årsmøtekurs på Rica Seilet Hotel, Molde 7. – 11. april. Foreningen avvikler sitt første landsrådsmøte etter den nye organisasjonsmodellen torsdag 10. april.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=134572 Norsk forening for allmennmedisin avholder sitt årsmøte onsdag 9. april samme sted.

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger avholder årsmøte i Auditorium 1, biologisk basalbygg ved Haukeland Universitetssjukehus 17. og 18. april

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=135449

Overlegeforeningen avholder årsmøte og kurs på Soria Moria Hotell og konferansesenter 24. og 25. april.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=123089

Hjemmekontortjenesten er lansert

Leger har nå mulighet til å bruke Norsk Helsenett på PCen hjemme. Tjenesten som ble lansert 29. februar, vil gjøre det mulig å arbeide hjemmefra på en sikker måte, en mulighet flere leger har etterspurt. Legene kan bestille og få NHN-Hjemmekontor som en tilleggstjeneste inkludert i sitt NHN Flex-abonnement. Norsk Helsenett oppgir at det trengs PKI-sertifikat og egen kortleser på hjemme-PCen for å bruke hjemmekontorløsningen. Les mer om bestilling, tekniske spørsmål osv på Norsk Helsenetts nettside: www.nhn.no

WMA utvider virksomheten

World Medical Association, verdens legeorganisasjon, har fra 15. februar overtatt sekretariatsfunksjonen for World Health Professions Alliance. Alliansen som omfatter mer enn 23 millioner helsearbeidere på verdensbasis, forener tannleger, leger, sykepleiere og farmasøyter gjennom deres internasjonale organisasjoner.

Les mer: www.wma.net/e/press/2008_3.htm

Krever nulltoleranse

Verdens legeorganisasjon (WMA) uttrykker stor bekymring over den økende tendensen til at medisinsk personell utfører kjønnslemlestende inngrep på kvinner.

I en uttalelse i forbindelse med markeringen av den internasjonale dagen for nulltoleranse for kjønnslemlestelse 6. februar, understreket WMA organisasjonens sterke fordømmelse av denne praksisen, som de mener er en meget alvorlig form for vold mot kvinner.

Les mer: www.wma.net/e/press/2008_2.htm

Anbefalte artikler