Fra sentralstyrets møte 11.3. 2008

Artikkel

Tilgang til journal i helsetjenesten

Sentralstyret har godkjent et policynotat om tilgang til pasientjournal i helsetjenesten. Notatet var på høring høsten 2007, men sluttbehandlingen ble utsatt i påvente av pågående utredning fra myndighetenes side.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=13756

Elektronisk informasjonsutveksling

Legeforeningens utvalg for elektronisk informasjonsutveksling har utformet utkast til mandat for utvalgets arbeid. Mandatforslaget innebærer at utvalget også påtar seg å være rådgivende vedrørende spørsmål om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren generelt, ikke begrenset til oppfølging av det tidligere ELIN-prosjektet. Antall utvalgsmedlemmer økes fra seks til sju ved at både Yngre legers forening og Overlegeforeningen inviteres til å foreslå hver sin representant til utvalget. Presidenten oppnevner utvalgsmedlemmene. Utvalgets mandat innebærer at Legeforeningen ikke har behov for å videreføre det tidligere IT-utvalget.

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Det skal oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra Norsk anestesiologisk forening, RAMK-gruppen, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk sykepleierforbund samt Kristian Lexow, for å sluttføre revisjonen av Norsk indeks til en 2.2 utgave. Legeforeningen vil rette henvendelser til sentrale helsemyndigheter og RHF-ene for å avklare disse aktørenes rolle og ansvar i utviklingen av nødvendig beslutningsverktøy for akuttjenestene. Dersom henvendelsene ikke fører til at det etableres en driftsløsning med tilstrekkelig kompetanse og finansiering til å videreføre Norsk indeks, vil Legeforeningen vurdere å avslutte sitt engasjement i Norsk indeks.

Oppnevning

Etter forslag fra Norsk forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening og Norsk samfunnsmedisinsk forening gis presidenten fullmakt til å foreslå deltakere til en arbeidsgruppe i Helse- og omsorgsdepartementet som skal foreta en helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene.

Tilleggsoppnevning

Sentralstyret har gitt tilslutning til at arbeidsgruppen «Legeforeningen og ledelse» utvides med et medlem fra fagområdet psykiatri. Presidenten gis fullmakt til å foreta oppnevningen etter forslag fra Norsk psykiatrisk forening.

Anbefalte artikler