()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nytt styre i Eldre lægers forening

  Nytt styre i Eldre lægers forening

  Eldre lægers forening valgte nytt styre på årsmøtet i november 2007. Julie Skjæraasen er ny leder. Med seg i styret har hun Rolf Schøyen som nestleder og Hans Asbjørn Holm, Liv Hundevadt og Kåre Molne som medlemmer. Nye varamedlemmer er Ivar Hørven og Anne Larsen. Foreningen hadde per desember 2007 464 medlemmer.

  Justerte L-takster fra 1.1. 2008

  Justerte L-takster fra 1.1. 2008

  NAV har regulert L-takstene med 1,8 % fra 1.1. 2008. I tillegg er det foretatt visse endringer når det gjelder dialogmøter. Skyssgodtgjørelse for bruk av egen bil omfattes nå av det elektroniske oppgjøret. Dernest har man laget separate takster for første time, og for ytterligere påbegynte halvtimer.

  Se oversikten over de nye takstene: www.legeforeningen.no/?id=132319

  Diplomet for spesialistgodkjenning

  Diplomet for spesialistgodkjenning

  Sentralstyret hadde i forbindelse med behandling av en søknad om spesialistgodkjenning ønsket utredet det juridiske grunnlaget for utstedelse av to forskjellige diplomer ved spesialistgodkjenning og eventuelt utrede endringer i systemet. Sekretariatet hadde gjort en juridisk vurdering av det formelle grunnlaget for spesialistgodkjenning og konkludert med at det juridisk sett ikke var noe galt i å videreføre ordningen med spesialistdiplom med forskjellig innhold, alt etter om spesialiteten er ervervet ved oppfylte norske spesialistregler, eller ved overføringen av spesialiteten fra annet land. Det var likevel uttrykt at det kunne være klokt å gjennomgå hensiktsmessigheten av diplom med forskjellig utforming ut fra grunnlaget for spesialistgodkjenning.

  Diplom for spesialistgodkjenning skal som tidligere inneholde hjemmelsgrunnlaget for godkjenning, men skal ikke angi fra hvilket land spesialiteten eventuelt er overført.

  Justert salærsats fra 1.1. 2008

  Justert salærsats fra 1.1. 2008

  Det er vedtatt endring i timesatsen som følger av salærforskriften med virkning fra 1.1. 2008. Satsen økes fra kr 825 per time til kr 850 per time (Rundskriv G0572007).

  I henhold til salærforskriften gjelder satsen leger som gjør tjeneste som sakkyndig for domstoler og politiet, men den brukes også i andre sammenhenger hvor legen på ulike måter gir opplysninger eller uttaler seg som sakkyndig, f.eks. uttalelser til barneverntjenesten. Det gjøres ingen samtidige endringer i stykkprissatsene for medisinsk sakkyndige etter salærforskiftens § 2, 3. ledd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media