()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Årsmøte

  Årsmøte

  Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) avholder sitt 18. ordinære årsmøte torsdag 17.4. 2008 kl 1700 i Auditorium 1, Biologisk Basalbygg, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må melde disse snarest mulig til LVS kontor, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo – senest innen 10.3. 2008. I tilknytning til årsmøtet avholdes konferansen «Et løft for medisinsk forskning i Norge?» Program for konferansen er sendt alle medlemmer og ligger på foreningens hjemmeside: www.legeforeningen.no/?id=6890.

  Revidert mandat for turnusrådet

  Revidert mandat for turnusrådet

  Turnusrådet har fått nytt revidert mandat og ny sammensetning. Representanter for Legeforeningens og Yngre legers forenings (Ylf) sekretariater utgår som medlemmer av rådet. For perioden 15.1. 2008 – 31.12. 2009 er følgende representanter oppnevnt: Sjur Lehmann og Anders Nordby (Ylf), foreløpig uten vararepresentanter, Toralf Hasvold med vara Britt Ingjerd Nesheim (de medisinske fakultetene), Jørn T. Kippersund med vara Kari Sollien Øfstaas (Allmennlegeforeningen), Inge Glambek med vara John Kufkås (Overlegeforeningen), Barbro Kvaal med vara Vegard Vige (Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger) og Kristina Halvorsen og Ingebjørn Bleie (Norsk medisinstudentforening), foreløpig uten vara. Sjur Lehmann er rådets leder. En representant for Ylfs sekretariat kan delta i rådets møter uten å være oppnevnt av sentralstyret.

  Strategi/policynotat om turnus

  Strategi/policynotat om turnus

  Turnustjenesten står overfor store utfordringer. Sosial- og helsedirektoratet har igangsatt et arbeid om turnustjenestens innhold og forslag til organisering. Gjennomgangen, i form av en rapport, vil sannsynligvis foreligge våren 2008. Med utgangspunkt i turnusrådets utredning fra september 2007 – Kvalitet i turnustjenesten – strategier og tiltak skal det utarbeides et utkast til grunnlagsdokument om turnustjenesten med beskrivelse av problemområdene og forslag til løsninger i løpet av våren 2008. Utkast til dokument skal oversendes sentralstyret for videre behandling. Med bakgrunn i notatet vil det bli utarbeidet et grunnlagsdokument som kan gi bakgrunn for å arrangere et seminar i regi av Legeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media