Fra sentralstyrets møte 14.1. 2008

Artikkel

Foreslår å slå sammen Kvalitetssikringsfond I og II

Sentralstyret har gitt tilslutning til at det iverksettes et utredningsarbeid for å se på en eventuell sammenslåing av kvalitetssikringsfond I og II. Det forutsettes at en eventuell sammenslåing ikke medfører endringer i de forskjellige legegruppenes tilgang til fondsmidler. Oppnevningene av Legeforeningens representanter Kjeld Malde (leder), Trygve Aanjesen og Kristina Johannesen.i fondsutvalget for kvalitetssikringsfond I prolongeres for ett år. Det skal etableres en arbeidsgruppe bestående av lederne i fondsutvalgene samt en representant for Overlegeforeningen og en for Allmennlegeforeningen. Disse oppnevnes av presidenten etter forslag fra de to yrkesforeningene.

Krav til innhold i veiledet tjeneste

Legeforeningen har bedt om et møte med Helse- og omsorgsdepartementet om innhold i og krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater utdannet i EU/EØS uten krav til praktisk tjeneste i sitt utdanningsland. Det er viktig å få avklart hvordan kvalitet og forsvarlighet er tenkt ivaretatt i denne ordningen og foreningen ønsker å drøfte hvordan kandidater med lisens for veiledet tjeneste kan få den nødvendige tjeneste for å oppnå norsk autorisasjon.

Søknader om spesialistgodkjenning i 2007

Det ble i løpet av 2007 gitt 1 005 spesialistgodkjenninger samt 375 fornyede godkjenninger i allmennmedisin for en ny femårs periode. Sammenliknet med tidligere år var det ikke et spesielt høyt tall for godkjenning av spesialister etter norske spesialistregler, men et meget stort antall (453) overførte spesialistgodkjenninger fra andre land. Med bakgrunn i vedtak fra Statens helsepersonellnemnd har sentralstyret bedt sekretariatet i Legeforeningen om å vurdere noen endringer i rutinene i forbindelse med behandling av søknader om spesialistgodkjenning som kan resultere i avslag.

Rekruttering av ny generalsekretær

Presidenten er gitt fullmakt til å inngå arbeidsavtale om forlengelse av funksjonsperioden for generalsekretær Terje Vigen frem til.1.4. 2009. Sentralstyret har godkjent et forslag til sammensetning av rekrutterings- og innstillingsutvalg for tilsetting av ny generalsekretær, mandat for utvalget, føringer for tilsettingsform og forslag til tidsplan.

Anbefalte artikler