Artikkel

Klarere fokus på rett til helse

Rett til helse har vært grunnlaget for de fleste av engasjementene til Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter. Nå er denne menneskerettigheten også presisert i mandatet.

Utvalget mente det var viktig at retten til helse ble klarere uttrykt i mandatet, siden utvalget arbeider med forholdet mellom medisinsk virksomhet og menneskerettigheter. Den overordnete målsettingen gir utvalget grunnlag for å arbeide med menneskerettigheter på et bredt felt. Under denne målsettingen presiseres det nå at utvalget skal arbeide for å øke forståelsen mellom helse og menneskerettigheter. Det står også at utvalget skal fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste.

Allmennlegene frykter for utdanningen

I en felles resolusjon fra styrene i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen, vedtatt i november 2007, slås det fast at konsekvensene av Universitetet i Oslos planer om å fjerne studentutplassering i allmennpraksis, vil være katastrofale for legeutdanningen i Oslo. Det vil innebære en likvidering av ett av de tre kliniske hovedfagene, hevdes det i resolusjonen.

De to foreningene understreker at allmennlegetjenesten er grunnmuren i helsetjenesten, og at den praktiske undervisningen er avgjørende for en god utdanning i allmennmedisin og nødvendig for rekruttering til allmennpraksis. Undervisningen representerer en viktig mester-svenn utdanning som man også satser på i sykehusene, understrekes det i resolusjonen.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=130705

Vil revidere Helsinkideklarasjonen

Verdens legeorganisasjon (WMA) har startet en prosess for å revidere Helsinkideklarasjonen som ble vedtatt av den 18. generalforsamling i WMA i Helsinki, Finland i juni 1964. Det er sju år siden forrige revisjon. En arbeidsgruppe nedsatt av WMA har foreslått en rekke mindre endringer i deklarasjonen. Forslagene er sendt alle de nasjonale legeforeningene som er medlem av WMA for kommentarer.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=2244

Slutter i Läkarförbundet

Catarina Andersson Forsman, administrerende direktør i Sveriges läkarförbund, er ansatt som hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm fylke. Hun forlater dermed Läkarförbundet etter tre år i stillingen som leder for sekretariatet.

Anbefalte artikler