Legeforeningen i mediene

Artikkel

Legeforeningen mener pasientsikkerheten står i fare hvis kiropraktorer og manuellterapeuter får utvidet sykmeldingsrett. – Å skrive ut sykmeldinger er mye mer enn å fylle ut et skjema, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Hun sier til Dagsavisen at helsemyndighetene burde evaluert dagens ordning der kiropraktorer og manuellterapeuter kan sykmelde pasienter i åtte uker, før man innfører et nytt system. Peter Chr. Lehne, leder i Norsk manuellterapeutforening, forstår ikke Legeforeningens innvendinger mot forslaget og mener Legeforeningen driver profesjonskamp i stedet for å styrke arbeidet med pasienten.

Kiropraktorer og manuellterapeuter fikk i 2006 sykmeldingsrett for inntil åtte uker. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker nå å utvide retten til 12 uker.

Dagsavisen 28.12. 2007

UDI ønsker å kunne be om helseundersøkelse av kvinnelige asylsøkere for å slå fast om de er kjønnslemlestet eller ikke. I saker hvor det er sterk tvil om søkeren er kjønnslemlestet, ønsker UDI at deres saksbehandler skal kunne anmode om en legeerklæring der det gis en vurdering av hvorvidt søkeren kan ha blitt utsatt for kjønnslemlestelse, skriver Klassekampen. Legeforeningen er skeptisk til dette. Avisen viser til foreningens høringsuttalelse der det gis uttrykk for at en slik undersøkelse kan oppfattes som belastende og nedverdigende. Legeforeningen understreker i høringsuttalelsen at normalvariasjonen i jenters anatomi er stor, slik at det kreves spesialisert kompetanse for å avdekke særlig de mindre synlige former for kjønnslemlestelse.

Klassekampen 27.12. 2007

Torunn Janbu, Legeforeningens president, deltok fredag 4. januar i Dagsnytt 18 på NRK P2. Bakgrunnen var at YS i Aftenposten samme dag, hadde gitt uttrykk for at legeavtalen mellom Legeforeningen og Forsvaret når det gjaldt å skaffe kirurger til Afghanistan, bidrar til store forskjeller for ulike grupper av tjenestegjørende.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen orienterte om at dette er en midlertidig leveranseavtale som departementet er godt fornøyd med, men at det ikke vil være det normale for fremtidig legedekning. Legeforeningen og legene ved Ullevål Universitetssykehus stilte opp for Forsvaret, og de var opptatt av å dekke et akutt behov, sa hun.

Torunn Janbu presiserte at dette er en midlertidig rammeavtale som inneholder mange elementer utover lønn. Den omfatter en beredskapsordning, kompetanseoverføring og en forsikringsordning både for lege og pasient.

NRK P2 fredag 4.1. 2008

Anbefalte artikler