Artikkel

Informasjonshefte for barn av foreldre med rusproblemer

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har nylig lansert et informasjonshefte beregnet på barn mellom 8 og 12 år med tittelen Når mamma eller pappa ruser seg. Heftet tar blant annet opp vanlige reaksjoner hos barn når foreldrene ruser seg, hvordan rusen kan påvirke de voksne og informasjon om hvor barn og foreldre kan få hjelp. – I Soria Moria-erklæringen har vi gitt løfte om at barn og unge med psykisk syke foreldre og rusmiddelavhengige foreldre skal få oppfølging og hjelp. Det er et mål at tjenesten på en mer systematisk måte identifiserer og følger opp de barna som trenger det. For å nå dette målet, har vi i år startet en større flerårig satsning, sier Brustad.

Informasjonsheftet er utarbeidet for departementet av organisasjonen Voksne for Barn i samarbeid med Borgestadklinikken. Det er gratis og skal blant annet sendes til behandlingstiltak for rusmiddelavhengige, tjenesteapparatet innen psykisk helsevern, barnevernet, skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, sosialkontorer, familievernkontorer, kommuneleger og fastleger. Heftet kan bestilles på www.vfb.no

Ny selvangivelse for personlig næringsdrivende

Flere har etterlyst en PDF-versjon av selvangivelse for personlig næringsdrivende. Den er nå lagt ut på www.skatteetaten.no/Templates/Emne.aspx?id=7887&epslanguage­NO

Rusmedisin som spesialitet?

Flere har foreslått at rusmedisin bør være en egen spesialitet. En prosjektgruppe som har sett på fremtidens spesialistutdanning, mener at det bør arbeides videre med tanke på å ta en realitetsbehandling på om faget skal bli en spesialitet.

Faget fyller langt på vei de retningslinjene som er lagt for en ny spesialitet. Fagfeltet er omfattende – mellom 100 og 200 leger arbeider på feltet. Rusmedisin griper også over i mange andre fag. Under diskusjonen om dette temaet på konferansen for de fagmedisinske foreninger nylig, innvendte noen at det å etablere en egen spesialitet kan føre til at leger i andre spesialiteter støter denne klientgruppen fra seg med begrunnelse: «Dette er ikke mitt bord».

Prosjekt om bistand til privatpraktiserende leger

Sentralstyret har etablert et prosjekt for vurdering av hvordan bistand til privatpraktiserende leger skal gis fra Legeforeningens sekretariat. Stor pågang av saker, samt enkelte utfordringer knyttet til krav om tariffavtaler og AFP for ansatt hjelpepersonell har avdekket behov for slike vurderinger. Bistand til legen som arbeidsgiver står sentralt i gruppens vurderinger. Prosjektgruppen som består av representanter fra Allmennlegeforeningen. Praktiserende Spesialisters Landsforening med støtte fra sekretariatet, skal avgi sin rapport i løpet av februar 2008.

Kommentarutgave avtalespesialister

Det er utarbeidet en kommentarutgave til rammeavtalen for avtalespesialister som nå er publisert på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=128018. Blant spørsmålene som det er gjort nærmere rede for, er overdragelse av praksis, seniorordning og bruk av vikar. Det tas sikte på jevnlig oppdatering av kommentarutgaven.

Reforhandling av avtale

Avtalen om honorar for legeundersøkelse for forsikringsselskap mellom Legeforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) er sagt opp til reforhandling. Partene har imidlertid blitt enige om en kortvarig prolongering frem til 1.3. 2008 for å ferdigstille forhandlingene.

Ny hovedavtale

Sentralstyret vedtok krav til hovedavtale fra Legeforeningen i møte 15.11. 2007. Kravet ble oversendt Akademikerne , og Akademikerne Helse vedtok 28.11. det endelige kravet basert på kravene fra alle medlemsforeningene. Hovedavtaleforhandlingene foregikk felles for alle hovedsammenslutningene 5. og 6.12.

Anbefalte artikler