Råd, jus og forhandlinger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vårt hovedinnsatsområde er å utvikle gode rammer for medisinsk praksis, både offentlig og privat, sier Anne Kjersti Befring, direktør i forhandlings- og helserettsavdelingen. Hun leder en avdeling med 22 ansatte.

Anne Kjersti Befring er opptatt av at medlemmene skal stole på rådene de får fra Legeforeningen. Foto Lise B. Johannessen

– Vi arbeider med juridiske spørsmål, arbeidsvilkår, forhandlinger og tillitsvalgtapparatet, og vi har mange forhandlingsprosesser årlig innenfor de ulike forhandlingsarenaene: Spekter (NAVO), HSH (sykehusene og helsetjenesten under Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon), de regionale helseforetakene, KS og Staten. Det gjelder vilkår for både fast ansatte og næringsdrivende med offentlig finansiering og rammeavtaler, sier hun.

Avdelingen gir råd til sentrale og lokale tillitsvalgte – og direkte overfor medlemmer. – Vi gir utstrakt medlemsbistand og har stor pågang av henvendelser på telefon, e-post og brev. Ca. 70 – 80 % av alle telefoner til sekretariatet går til vår avdeling, forteller hun, og legger til at avdelingen også gir politisk rådgivning og kurs- og tillitsvalgtopplæring innenfor kjerneområdene. – Vi erfarer at både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer bruker Legeforeningen aktivt, sier Anne Kjersti Befring.

Tvister

Avdelingen håndterer en rekke tvister, og de fleste av disse løses uten at man må bruke rettsapparatet. – Vi har hatt en økning i antall saker som dreier seg om legers arbeidsvilkår, noe vi tolker som uttrykk for en stadig mer presset arbeidshverdag, sier direktøren. – Økningen av ensidig press på «produksjon» av tjenester har også en negativ virkning på arbeidsmiljøet i sykehus og fører til kortsiktige økonomiske prioriteringer, en trend vi ønsker å snu, sier Befring. Vi ser også at sykehusene lider under mangel på gode endringsprosesser, noe som fører til for sen og lite reell involvering av ansatte leger – og ressurskrevende langdryge prosesser. – Vi arbeider for å få skakk-kjørte prosesser inn på et konstruktivt spor, sier Befring. Legeforeningen må være en aktiv premissleverandør for å utvikle helsetjenesten, men det krever nær og god samhandlingen mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Hun tilføyer at leger normalt hører til grupper av omstillingsvillige ansatte og vil medvirke til en bedre helsetjeneste og mer rasjonell drift.

Fremtidsrettet og langsiktig tenkning

– Noe av det viktigste for avdelingen, og som vi holder svært høyt, er at de som henvender seg til oss må kunne stole på rådene de får – enten det gjelder forhandlingsarbeid eller juridiske råd innenfor et bredt fagfelt, sier Anne Kjersti Befring. – Vi har derfor satset målbevisst på å opparbeide høy kompetanse og har svært mange dyktige medarbeidere.

– Vi har en viktig rolle i det fag- og helsepolitiske arbeidet – valg av virkemidler som lovgivning og avtaleverk må ses i en større helhet. Vi ønsker også å bidra til å sette viktige saker på dagsordenen, enten helsepolitisk eller innenfor forhandlingsarenaene. Vi skal også være «vaktbikkje» i forhold til viktige spørsmål for leger. De mange enkeltsakene vi mottar fra medlemmer og tillitsvalgte kan være viktig informasjon om utviklingstrekk vi må få endret ved systematisk arbeid på et mer overordnet plan.

Avdelingen har nylig vært gjennom en stor omorganiseringsprosess og fagansvaret er nå fordelt på fire faste grupper som ledes av en fagsjef. Ansvaret for kompetanseutvikling og utvikling av fagområdene ligger innenfor disse gruppene. Fagsjefene inngår i avdelingens lederforum.

– Vi er teamorganisert og mye av arbeidet er organisert i prosjekter og foregår ved bruk av tverrgående team. Fire viktige prosjekter som avdelingen nå jobber med er: legers arbeidstid, organisering og finansiering av privat praksis, organisering av service overfor privat praksis, og bruk av midlertidige stillinger i sykehus. I tillegg har vi en rekke høringssaker og deltar i helsepolitisk team. Vi arbeider i grupper på tvers av avdelingene når det gjelder flere utviklingsprosjekter, som er knyttet til forskning, fastlegeordningen, legevakt, utvikling av nettsider og spesialistutdanning, sier hun.

Samarbeidsholdning og dugnadsånd

Vi skal arbeide langsiktig og grundig med spørsmål av stor betydning for legevirksomhet, i tillegg til å håndtere et stort antall enkeltsaker. I perioder med vanskelige forhandlingsprosesser kan arbeidspresset på enkelte bli vel stort. Avdelingens ansatte viser dugnadsånd, åpenhet og en samarbeidsholdning, sier Anne Kjersti Befring, ikke uten en viss stolthet. – De står på, hjelper hverandre – og viser evne og vilje til å lære bort og lære mer. Organiseringen i team gjør at de fleste får god oversikt over hele sakstilfanget og blir godt kjent med hverandre. Vi har også hatt dugnad for å få unna enkeltsaker. Dette kombineres med at flere kan prøve seg som saksbehandler under veiledning og med sosialt samvær. De gode erfaringene fra dugnaden våren 2007, gjør at vi arrangerer dette igjen i slutten av oktober, forteller hun.

Forhandlings- og helserettsavdelingen ledes av direktør Anne Kjersti Befring, mens fagansvaret er fordelt på fire faste grupper.

Ledelse, organisasjon og tillitsvalgtapparat

Fagssjef: Signe Gerd Blindheim

Tariff og forhandlinger

Fagsjef: Knut Aarbakke

Jus, utredning og privat praksis

Fagsjef: Lars Duvaland

Rettshjelp og advokathjelp og bistand

Fagsjef: Frode Solberg

Les mer om avdelingen og se presentasjon av alle ansatte på: www.legeforeningen.no/?id=118709

I Tidsskriftet nr. 22 til og med nr. 24 presenteres Legeforeningens avdelinger. Først ute er forhandlings- og helserettsavdelingen og avdeling for informasjon og helsepolitikk.

Anbefalte artikler