Artikkel

Øker snusavgift

Snusavgiften økes med ti prosent i statsbudsjettet for 2008. Legeforeningen mener dette er et skritt i riktig retning, og at dette vil kunne være med på å redusere bruken av snus, særlig blant unge. Foreningen har lenge vært bekymret for helseskadene ved bruk av snus, og har jobbet for at snusavgiften skal opp på nivå med tobakksavgiften.

– Vi er kjent med at bruken av snus brer om seg i de yngste ungdomsgruppene, og vi vet at det å øke avgiftene virker særlig effektivt i de gruppene. Det er viktig å satse på forebygging. Avgiften på snus har fra før vært langt lavere enn for sigaretter. Vi stiller oss fullt bak denne økningen, og mener regjeringen har tatt et skritt i riktig retning, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Bruken av snus har økt kraftig de siste årene. En svensk rapport fra 2005 bekrefter at snus kan gi kreft i munnhulen og bukspyttkjertelen. En vitenskapskomité nedsatt av EU-kommisjonen, konkluderte sommeren 2007 med at bruken av røykfri tobakk er farlig for helsen.

Foreslår flere heldøgnsplasser

Det er gledelig at regjeringen i statsbudsjettet for 2008 foreslår et nytt investeringstilskudd til bygging av 12 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og at målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgnstjenester, mener Legeforeningen. – Myndighetene må stille klare krav til innhold i heldøgns pleie og omsorg, som må være tilstrekkelig finansiert, konsistent over tid og uavhengig av om tilbudet gis på sykehjem eller i omsorgsboliger, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Vil styrke rusfeltet og riktig legemiddelbruk

Det er positivt at regjeringen i statsbudsjettet for 2008 vil styrke riktig legemiddelbruk gjennom etablering av en ny informasjonsenhet med medisinskfaglig tyngde i Statens legemiddelverk, mener Legeforeningen, som lenge har etterlyst bedre og nøytral legemiddelinformasjon.

Får observatørstatus i internasjonal organisasjon

Legeforeningen har valgt å slutte seg til International Federation for Health and Human Rights Organisations (IFHHRO) som observatør. Deltakelsen skal evalueres etter ett år.

IFHHRO omfatter organisasjoner som arbeider med forholdet mellom helse og menneskerettigheter. Verdens legeforening, Den britiske legeforening og Den tyrkiske legeforening er alle observatører til IFHHRO som arbeider med retten til helse, spesielt for sårbare grupper som flyktninger, fattige, barn, HIV/aids-smittede osv. IFHHRO har nær kontakt med FNs spesialrapportør på rett til helse, Paul Hunt, og FN-kommisjonen som følger opp om medlemslandene oppfyller befolkningens rett til helse etter konvensjonen om sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter. Det medfører ingen forpliktelser eller medlemsavgift å være observatør til IFHHRO.

Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter har anbefalt at Legeforeningen aksepterer tilbudet. IFHHROs engasjementer innenfor økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter passer inn i utvalgets mandat og prosjekter utvalget er engasjert i. Det gir også tilgang til et internasjonalt nettverk som arbeider med rett til helse og kan være nyttig for menneskerettighetsutvalget og andre utvalg som arbeider med internasjonale spørsmål.

Anbefalte artikler