Mange enkeltsaker om helsejus

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er mange enkeltsaker i avdelingen, forteller Arild Hagesveen. Han er tilknyttet gruppen for jus, utredning og privat praksis.

– Vi tilstreber å være tilgjengelige på telefon, og mange av sakene dreier seg også om relativt oversiktlige problemstillinger hvor legene ønsker svar der og da. – Av helserettslige problemstillinger kan nevnes krav til oppbevaring av journal, om skriving av legeerklæringer, hva som er legens oppgave ved begjæring om umyndiggjøring, innsyn i journal, vitneplikt og ulike spørsmål omkring taushetsplikten for å nevne noen spørsmål jeg har besvart i dag.

Mange spørsmål gjelder rammeavtalene for de privatpraktiserende legene. Det kan være alt fra forståelsen av særskilte bestemmelser i rammeavtalene til mer fastlåste konflikter mellom de privatpraktiserende legene og kommunene eller RHFene. Vi har også flere saker som gjelder konflikter mellom leger som jobber i en gruppepraksis, sier han. Disse sakene krever ofte at vi inntar en meglerrolle. Dette forutsetter at begge parter ønsker bistand fra sekretariatet i den konflikten som har oppstått. Det kan f.eks. dreie seg forståelsen av interne avtaler, ev. hvordan særskilte problemstillinger i gruppepraksisen best kan løses i mangel på nettopp internavtaler. Vår rolle blir å forsøke å løse konflikten gjennom å bruke vår juridiske kompetanse til å gi en objektiv vurdering av konfliktsituasjonen. Jeg har inntrykk av at legene fester lit til vår kompetanse, og jeg tror vi klarer å løse opp i en god del floker, sier han. Min erfaring er at intern konflikter hvor begge parter engasjerer eksterne advokater for å rydde opp, sjelden får noen gode løsninger. Svært dyrt kan det også bli for legene.

– Når vi løser tvister utenfor Legenes hus drar vi ofte ut to personer. Dette er ressurskrevende, men vi mener bistanden blir bedre på denne måten. Vi håndterer også en god del tilsynssaker mot leger. Dette er saker hvor Helsetilsynet i forskjellige sammenhenger vurderer forsvarligheten av den praksis legene driver. Bistanden i tilsynssaker går ofte ut på å informere legene om saksgangen, klagemuligheter etc. samt å påse at øvrige prosessuelle rettigheter til legen blir ivaretatt, forteller han.

– Avdelingen jobber totalt sett innenfor et bredt juridisk område, sier Arild Hagesveen. – Det er spennende juridisk og faglig tilfredsstillende. Vi har også etablert et eget advokatforum hvor alle advokatene samles for å diskutere saker som står foran en eventuell avklaring i rettsapparatet. Vi tilstreber å løse sakene gjennom god dialog og gode rettslige argumenter på forhånd. Dette har tradisjonelt sett ført til at vi ikke har hatt behov for å prosedere mange saker. Men vi må likevel kjøre enkelte prosesser, ofte gjelder dette prinsipielle spørsmål av betydning for flere leger.

Anbefalte artikler