Artikkel

Stadig flere kvinnelige leger

Ifølge ny, oppdatert statistikk har kvinneandelen i Legeforeningen nå passert 40 % blant leger under 67 år i Norge, og går det etter Legeforeningens prognoser, passeres 50 %-merket omkring 2016. Kvinnene er nå i flertall i fire fagmedisinske foreninger. Både hos barne- og ungdomspsykiaterne, gynekologene, foreningen formedisinsk genetikk og hos revmatologene dominerer kvinnene. 30,8 % av spesialistene og 50,3 % av ikke-spesialistene er kvinner.

To av Legeforeningens underforeningen har kvinneflertall blant sine medlemmer. Disse er Norsk medisinstudentforening og Yngre legers forening. Blant lokalforeningene er det Troms legeforening og Akershus legeforening som ligger høyest på statistikken. Flere fagmedisinske foreninger er ellers på god vei til å oppnå jevn kjønnsfordeling, med over 40 % kvinner. Disse er Den norske patologforening, Norsk barnelegeforening, Norsk dermatologisk selskap, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, Norsk geriatrisk forening, Norsk onkologisk forening og Norsk psykiatrisk forening.

Det er per i dag 244 innbyggere per lege under 67 år i Norge, eller 4,09 leger per 1 000 innbyggere. Dette er den høyeste legedekning innen Norden. Blant OECD-landene har bare Italia og Hellas bedre legedekning enn Norge.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=188

Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven

Legeforeningen har utarbeidet høringsuttalelse til Direktoratet for arbeidstilsynet vedrørende utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven. Direktoratet har i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennomgått forskriftene til arbeidsmiljøloven med sikte på en bedre og mer helhetlig struktur. Direktoratet har på denne bakgrunn foreslått en ny struktur med seks forskrifter til arbeidsmiljøloven på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS-området).

Les hele uttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=125746

Nye policynotater

Legeforeningen har utarbeidet to nye policynotater, et notat om prioritering som bygger på statusrapporten Lang, lang rekke – hvem skal vente, hvem skal få? fra 2007 og et om lokalsykehus. Dette notatet bygger på statusrapporten Lokalsykehusenes fremtidige rolle.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=87530

Vil ha økte priser på tobakksvarer

Styret i Den europeiske legeforeningens (Comite Permanent Des Medecins Europeens – CPME) anbefaler å øke prisene for tobakk og tobakkvarer gjennom skattepålegging. Et forslag om røykeforbud på offentlige steder ble ikke godkjent.

Vil ha tiltak for å redusere alkoholskader

EU-kommisjonen arbeider med en revisjon av EUs alkoholpolitikk. I den forbindelse er CPME – Den europeiske legeforeningen – bedt om å kommentere kommisjonens dokument av 2006 om EUs strategi for å hjelpe medlemsstatene i å redusere alkoholrelaterte skader og skadevirkninger. CPME viser til «statement 2007/028» og oppfordrer til generell redusering av alkoholinntak. Komiteen mener at kontroll over alkoholprisene, samt kontroll over tilgjengelighet og markedsføring av alkoholprodukter kan være et effektivt virkemiddel for å redusere alkoholskader. Det bør tas spesielt hensyn til barn og unges alkoholbruk. Styret i CPME godkjente en oppfordring fra Legeforeningen til «no drink and drive»-policy og innføring av strengere grenser for maksimum alkoholkonsentrasjon i blodet ved kjøring (ikke høyere enn 50 mg/100 ml, 05, promille).

Fri bevegelse av medisinstudenter

CPME har tidligere vedtatt policy om «free movement of patients and health professionals» innenfor EU. I juni 2007 er det vedtatt et «statement» om at CPME også støtter fri bevegelse av medisinstudenter innenfor EU.

Anbefalte artikler