Kvalitetskrav må opprettholdes

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mener at kvalitetskravene for å oppnå autorisasjon og spesialistgodkjenning i Norge må opprettholdes.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i et høringsnotat foreslått endringer i utlendingsforskriften og har skissert fem forslag som har som formål å lette rekrutteringen av faglært arbeidskraft til Norge.

Legeforeningen slutter seg til hovedtrekkene i endringene, men presiserer at disse ikke må medføre at det lempes på kravene som stilles for å oppnå lisens eller autorisasjon som lege, da hensynet til at helsevesenet gir et kvalitativt godt tilbud til pasientene må veie tungt.

Det et overordnet mål at norsk helsevesen gir et kvalitativt godt tilbud til pasientene, men det fordrer at kvalitetskravene for å oppnå autorisasjon og spesialistgodkjenning i Norge opprettholdes, mener Legeforeningen. Departementets forslag om tidsbegrenset oppholdstillatelse som gir anledning til hospitering ved norske helseinstitusjoner, slik at kravene fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) kan møtes, vil derfor være viktig for de legene dette vil berøre, mener foreningen.

Legeforeningen forutsetter at kravene til midlertidig lisens eller autorisasjon som lege opprettholdes som i dag. Hensynet til faglig forsvarlig helsehjelp må veie tyngst dersom det skulle oppstå et motsetningsforhold mellom kriteriene for å få midlertidig lisens, og kriteriene for å få midlertidig oppholdstillatelse, skriver foreningen som også støtter et forslag om rett til bosettingstillatelse for utlendinger med mer enn tre års sammenhengende opphold i riket. Forslaget gjelder «oppmyking» av praksis, ved at bytte av arbeidsgiver ikke skal avbryte perioden, forutsatt at arbeidstakeren har arbeidet i Norge i tre sammenhengende år.

Utenlandske leger som søker seg til Norge vil i stor grad være rekruttert til norske sykehus, eller ønske å arbeide for disse. Men med sykehusenes utstrakte bruk av korttidsvikariater vil det for denne gruppen være vanskelig å oppfylle kravet om tre års sammenhengende ansettelse hos samme arbeidsgiver. En oppmykning av bestemmelsen vil gjøre det lettere for denne gruppen å oppnå bosettingstillatelse, noe som er viktig for stabiliteten og forutberegnligheten for dem og deres familier, mener Legeforeningen.

Men det er ikke en ønsket utvikling dersom for lav utdanningskapasitet i Norge medfører at Norge gjør seg avhengig av arbeidsinnvandring for å dekke behovet for arbeidskraft i helsetjenesten, understreker foreningen. Økt arbeidsinnvandring av spesialister vil også medføre det etiske dilemmaet at disse fagpersonene hentes til Norge fra områder som kan ha større behov for deres kompetanse.

Les hele høringen: www.legeforeningen.no/?id=125744

Anbefalte artikler