Artikkel

Kjøp av helsetjenester for lette psykiske lidelser

Prosedyrene for oversendelse av dokumenter mellom fastlege, behandler og NAV ved kjøp av helsetjenester for lette psykiske lidelser, er endret. Endringene skal sikre at distribusjon av taushetsbelagte medisinske opplysninger ikke kommer i konflikt med behandleres taushetsplikt.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=124171

Hendig veileder fra barnelegeforeningen

Norsk barnelegeforening har nylig gitt ut ny og redigert utgave av Veileder i akutt pediatri.

– Det har vært et mål for redaksjonsgruppen å samordne innholdet i den foreliggende utgaven med Veileder i generell pediatri som kom i 2006, sier redaksjonsansvarlig Claus Klingenberg. Det er lagt inn krysshenvisninger og de to veilederne utfyller hverandre nå godt. Begge veilederne bygger på norsk behandlingstradisjon.

– Målgruppen er leger under utdanning i pediatri, men redaksjonen håper også at spesialister i pediatri, andre spesialiteter samt allmennleger kan ha glede av veilederen, sier Klingenberg.

Veilederen er produsert i lommeformat og kan fåes ved henvendelse til: posten@legeforeningen.noeller telefon 23 10 90 74.

Ny veileder om dialogmøter

Legens plikt til å stille på dialogmøte dersom den sykmeldte ønsker det er blant temaene i en ny veileder for den praktiske gjennomføringen av dialogmøter. Legens rolle i møtet og forholdet til taushetsplikten, er også blant temaene.

Legeforeningen har vært en pådriver for raskest mulig å få på plass en praktisk veileder for dette arbeidet og har ansett dette som viktig for at ordningen skulle fungere etter intensjonene. Legeforeningen har bidratt i utarbeiding av veilederen.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=123588

Regnskapskurs på Internett

Legeforeningen har utarbeidet et nettbasert kurs som gir introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger. Kurset går blant annet gjennom de krav som stilles til håndtering av egenandeler som pasienter betaler kontant, og hvordan legen bør gjøre den daglige bokføringen av disse kontantinntektene. Leger som tar kurset, vil også få innblikk i hvordan de skal lese regnskapet som regnskapsføreren setter opp. Blant andre temaer er oppstart av virksomhet og valg av driftsform, håndtering av bilag og offentlige terminoppgaver, samt selvangivelsen ved årsavslutning og vedlegg til denne. Kurset er nylig oppdatert og finnes på: http://lupin.legeforeningen.no/index.cfm?m=2&s=1&kursid=3&file­kurs/K03/intro.cfm

Retningslinjer på nett

Norsk forening for palliativ medisin har nå lagt ut retningslinjer for symptomlindrende behandling for nedlasting fra foreningens egne nettsider. Retningslinjene ble omtalt i Tidsskriftet nr. 16. Foreningen laget retningslinjene fordi en stor andel kreftpasienter og andre pasienter i terminalfasen får plagsomme symptomer som smerter, kvalme, obstipasjon, dyspné og delirium. De nye retningslinjene skal bidra til å samle praksisen i fagmiljøene og gjøre at arbeidet blir mest mulig evidensbasert.

Se retningslinjene på: http://www.palliativmed.org/asset/35441/1/35441_1.pdf

Nord-Norge-kurset 2007

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin avholder kurs for allmennpraktiserende leger 21. – 24. september på hurtigruteskipet M/S «Polarlys» på strekningen Tromsø – Kirkenes – Tromsø – Harstad.

Nidaroskongressen 2007

Nidaroskongressen for allmennleger avvikles 22. – 26. oktober på Royal Garden Hotel, Rica Nidelven Hotel og på Nova Kurs- og Konferansesenter i Trondheim.

Anbefalte artikler