Artikkel

Nye vedtekter for rettshjelpsordningen

Landsstyremøtet på Kongsberg i mai 2007 vedtok en endring i vedtektene for Legeforeningens rettshjelpsordning. Revisjonen av vedtektene for rettshjelpsordningen, som er en økonomisk støtteordning for medlemmer som har behov for ekstern juridisk bistand, var nødvendig. De nye vedtektene har en bedre systematikk. Retningslinjer og rettshjelpsutvalgets praktisering av vedtektene er til dels inkorporert i de nye vedtektene. Dette bidrar til at regelverket er lettere tilgjengelig.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=124099

Fastlegeordningen har styrket legedekningen

I 1998 var det 500 ledige stillinger/hjemler for allmennleger. I dag er tallet 80. – Dette betyr at legedekningen i kommunene er blitt betydelig bedre, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Arbeidet med å oppnå enda bedre tilgang til leger for hele befolkningen må imidlertid fortsette. – For å oppnå dette må alle kommuner samarbeide om ny legevaktorganisering, sier hun.

Legeforeningen ønsker å bidra med forslag til hvordan kommuner kan organisere legevakten på en bedre måte for befolkningen og for de ansatte.

Les mer. www.legeforeningen.no/?id=124358

Støtter forslag om røykfrie fornøyelsesparker

Legeforeningen støtter et utspill fra Barneombudet om at fornøyelsesparker bør bli helt røykfrie. – En slik regel vil bidra til å gi barn og unge gode holdninger mot røyking i sosiale sammenhenger, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Hun mener i tillegg at det bør komme et røykeforbud på idrettsarenaer. – Selv om det her er snakk om røyking ute, er det likevel personer som vil kunne plages av dette. Det er også studier som viser at etablering av røykfrie arenaer bidrar til å hindre at tidligere røykere faller tilbake til gamle vaner. Derfor er det en viktig samfunnsmessig oppgave å øke antallet røykfrie arenar i samfunnet, sier hun.

Løvetannprisen 2007

Norsk forening for allmennmedisin ber om tips på allmennpraktikere som har gjort en spesiell innsats for faget sitt. Foreningen skal dele ut Løvetannprisen under Nidaroskongressen 2007, som i år arrangeres fra 22. – 27. oktober. Foreningen ønsker forslag på kandidater innen 1. oktober. Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og 5 000 kroner.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=123366

Nytt nettkurs i etikk

– Hvordan skal du forstå etikkens rolle i medisinen, og hvordan skal du gjenkjenne og systematisk håndtere etiske problemstillinger? Det er blant temaene i et nytt kurs i etikk som Legeforeningen har tilrettelagt for Internett for Verdens legeforening (WMA).

Kurset tar blant opp opp forskjeller mellom vanlig etikk og medisinsk etikk, og ser på hvordan man egentlig tar etiske beslutninger. Forholdet mellom lege og pasient, kommunikasjon og samtykke, samt etikk innen medisinsk forskning, er også blant temaene.

John R. William fra WMA står for innholdet, mens Bjørn Oscar Hoftvedt, Legeforeningen har vært redaktør.

Kurset er på engelsk og godkjent med åtte timer for alle spesialiteter. Det er gratis, og ligger på http://lupin.legeforeningen.no

Enklere tilgang til avtalene for sykehusansatte

Gjeldende avtaleverk for ansatte i sykehus er nå gjort lettere tilgjengelig på Legeforeningens nettsider. Avtaleverket har vært en uoversiktlig samling av gamle avtaler, protokoller til disse og kopier av Riksmeklingsmannens møtebøker. Nå har Spekter (tidl. NAVO) og Legeforeningen blitt enige om en gjeldende avtaletekst for A2.

For å finne frem kan medlemmene nå velge det relevante sykehuset og finne alle gjeldende avtaler der. Oversikten ligger på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.nounder Jus, avtaler og arbeidsforhold/fast ansatte leger/sykehus.

Anbefalte artikler