Artikkel

Ekstraordinært årsmøte

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) avholder ekstraordinært årsmøte torsdag 23.8. 2007 kl 14 – 15 på Radisson SAS Gardermoen, Conference Center East – Flyporten. Foruten obligatoriske saker, vil det bli foretatt valg av leder, av styre, landsstyredelegater og valgkomité.

Leger beholder løytnants grad

Forsvarsdepartementet vedtok i juli å omgjøre sitt eget vedtak om å nedgradere vernepliktig akademisk befal fra løytnant til fenrik. Dette innebærer at alle leger og en del andre akademikergrupper som avtjener verneplikt etter at de er ferdig utdannet, fortsatt får løytnants grad.

– Vi er glade for at Forsvarsdepartementet har snudd i saken, og at vernepliktige leger fortsatt gis en grad som bedre korresponderer med det ansvar vernepliktige leger har i Forsvaret, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. – Det sier seg selv at det er vanskeligere for en fenrik enn for en løytnant å få gjennomslag i en militær gradsstruktur. Når vi vet at legen i noen tilfeller av medisinske årsaker, må anmode om at en øvelse stoppes, eller be et fartøy gå til land, er det avgjørende at man også har militær grad i forhold til ansvaret, sier hun.

Vedtaket innebærer at vernepliktige akademikere som allerede var tildelt fenriks grad blir tildelt løytnantsdistinksjoner umiddelbart.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=119465

Endringer i Utdanningsfond II

Utdanningskandidater i allmennmedisin kan nå søke refusjon for kursavgift i forbindelse med deltakelse på grunnkurs A, B, C og D. Endringen gjelder for kurs arrangert etter 1.7.2007. Refusjonen er begrenset oppad til Legeforeningens satser.

Nytt pkt. 5 i retningslinjene 5 er som følger: Kurs- eller kongressavgift dekkes ikke av fondet. Unntatt er kursavgift i forbindelse med deltakelse på de fire obligatoriske grunnkursene A, B, C og D i allmennmedisin, der kursavgiften refunderes i henhold til Legeforeningens satser. Gjelder for kurs arrangert etter 1. 7. 2007.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=123355

Mindre utlån fra Lånefondet

Færre leger låner penger i Lånefondet. Utlånsvolumet fortsetter nedgangen fra 2006.

I første halvår ble det lånt ut 48,2 millioner kroner fra Lånefondet til 109 leger som har foretatt investeringer i privat praksis. Til sammenlikning ble det i første halvår 2006 lånt ut 56,7 millioner kroner til 125 leger. Det var igjen en nedgang fra 2005, da det for året under ett ble lånt ut 150 millioner kroner til 268 leger.

Les mer http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=123286&subid=0

Normaltariffen på nett

Den komplette normaltariffen for 2007 – 08 er nå tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider. www.legeforeningen.no/normaltariffen

Nye vedtekter for rettshjelpsordningen

Rettshjelpsordningen har gjennomgått en nødvendig revisjon og landsstyremøtet på Kongsberg i mai 2007 vedtok nye vedtekter for ordningen. Rettshjelpsutvalgets praktisering av vedtektene er til dels inkorporert i de nye vedtektene som er tilgjengelig på

www.legeforeningen.no/?id=487

Kjøp av helsetjenester for lette psykiske lidelser

Prosedyrene for oversendelse av dokumenter mellom fastlege, behandler og NAV ved kjøp av helsetjenester for lette psykiske lidelser er endret. Endringene skal sikre at distribusjon av taushetsbelagte medisinske opplysninger ikke kommer i konflikt med behandleres taushetsplikt.

Den nye prosedyren innebærer at tilleggsopplysninger som fastlegen ønsker å formidle til behandleren i forbindelse med tiltaket, skal sendes i lukket konvolutt via NAV. Ved avsluttet behandling (dvs. innen to uker) skal behandleren utarbeide en kort tilbakemelding uten medisinske opplysninger til NAV, mens epikrisen sendes direkte til fastlege/sykmeldende behandler.

Les mer www.nav.no/805354601.cms

Anbefalte artikler