En bedre hverdag for pasienten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Hvorfor ønsker vi gode IKT-løsninger? spurte Torunn Janbu de mer enn 200 fremmøtte på den fjerde nasjonale samspillkonferansen – Samspill 2007 – i juni.

Torunn Janbu mener alle aktører i helsetjenesten bør være tilknyttet ett nett innen to år. Foto Lise B. Johannessen

– Målet er en bedre helsetjeneste med rask og god kommunikasjon mellom alle aktører og dermed bedre pasientsikkerhet, sa Legeforeningens president. – Gode IKT-løsninger vil bidra til trygge og gode helsetjenester og ikke minst bedre kommunikasjon. En gjennomtenkt balanse mellom lett tilgang til opplysninger og personvern er en utfordring som må ivaretas, sa hun.

– Pasienten må være sikker på at relevant og korrekt helseinformasjon er tilgjengelig til rett tid, på rett sted og for rett person – men ikke for alle andre, understreket legepresidenten. Hun slo fast at det trengs et samlet overordnet løft for å få til en god koordinering av løsningene.

Alle samlet på ett nett innen to år!

– Dette er først og fremst et nasjonalt myndighetsansvar, men det går altfor tregt, sa Torunn Janbu. Hun synes det er et paradoks at f.eks. flere helseforetak har egenutviklede systemer som ikke kan kommunisere med fastlegenes elektroniske pasientjournaler, andre foretak eller kommunale tjenester, eller at det kjøpes inn elektroniske pasientjournalsystemer som ikke kan kommunisere. Tilsvarende kommuniserer heller ikke alle journalsystemer som er tilgjengelige for fastlegene med foretakene. Utviklede standarder må nå etterleves, slo hun fast.

– Vi trenger en elektronisk adressekatalog, og de ulike aktørene innen helsetjenesten må både kunne sende og motta.Vi må få en brukervennlig, lett tilgjengelig elektronisk kommunikasjon mellom alle aktører over ett nett – Norsk Helsenett – snarest, det burde holde med to år, sa Legeforeningens president.

– Reell og god samhandling handler om mye mer enn bare IKT, men god samhandling vil i fremtiden avhenge av at vi er «på nett». Dette er ingen enkel utfordring, men det må tas et krafttak for å få til dette raskt, presiserte hun.

Legene er viktige

Gode IKT-løsninger kan være limet for å få til bedre samarbeid og samhandling mellom nivåene, sa Wenche Lyngholm, statssekretær i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. – Regjeringen er svært opptatt av at alle skal kunne delta i informasjonssamfunnet, og viktige tiltak i 2007 er Norsk Helsenett og norm for informasjonssikkerhet. IKT-politikken et høyt prioritert område, og IKT inngår som et av flere virkemidler i Nasjonal helseplan, sa Lyngholm.

– Vi må være utålmodige på vegne av brukerne, sa statssekretæren. Manglende tjenester i Norsk Helsenett har ført til at oppkoblingen av legekontor ikke har gått like raskt som ønsket. Tall fra april 2007 viser at 55 % av legekontorene var tilknyttet Norsk Helsenett, men det antas at med de tilskuddsmidler som er til rådighet i år, så vil nærmere 80 % være oppkoblet innen utgangen av året. Men det er veldig langt igjen til en effektiv utnyttelse av det som ligger der av muligheter, sa Wenche Lyngholm. Hun mente at desentralisering kan bidra til at spesialisthelsetjenesten kan bringes nærmere brukerne.

– Regjeringen vil også vurdere en nasjonal journal. Det vil kunne bedre pasientsikkerheten ved at helsetjenesten får tilgang til kritisk pasientinformasjon, sa hun.

– Dagens lovverk er ikke tilstrekkelig, mente Lyngholm. Hun fortalte at Sosial- og helsedirektoratet nå skal forslå endringer i regelverket – i første omgang i spesialisthelsetjenesten – som muliggjør at informasjon kan deles og/eller gjøres tilgjengelig. Sosial- og helsedirektoratet utreder nå en nasjonal godkjenningsording for meldingsutveksling og elektroniske pasientjournalsystemer.

Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektor i Sosial- og helsedirektoratet, understreket i sitt innlegg at samhandling i helsesektoren er et helsepolitisk mål. – Vi har en visjon – en visjon om et helhetlig pasient- og brukerforløp som er bygget på elektronisk samarbeid. Utfordringen er at vi går i samme retning, men med ulikt tempo. Vi er på vei, og alle sentrale aktører er enig om felles mål, men det går tregt, sa han. Aarseth berømmet for øvrig allmennlegene for hvor langt deres systemer er kommet.

Anbefalte artikler