Artikkel

Har oppdatert kommentarutgave

Det foreligger nå ny kommentarutgave til rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Legeforeningen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Gjeldende rammeavtale ble forhandlet våren 2006. Den gjelder fra 1.7. 2006 til 30.6. 2008. Nytt i avtalen er blant annet innføringen av en nasjonal nemnd for tvister ved praksisoverdragelse, punkt 5.5. Videre er det i punkt 8.2 gitt rett til oppsigelse av tidsubegrensede økonomiske avtaler med kommunen etter fire års uendret varighet. Kommentarene er ikke ment som en uttømmende tolkning av avtalen, men skal gi veiledning ved praktiseringen av bestemmelsene.

Se annen nyttig informasjon: www.legeforeningen.no/?id=56831

Støtter innsats for barn av rusavhengige

Legeforeningen er glad for at helseministeren nå vil sørge for bedre oppfølging av barn av rusavhengige. – Det er viktig at det nå kommer tiltak som vil gi en reell bedring av disse barnas situasjon, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget 15 millioner kroner til ulike tiltak for barn av rusavhengige, og vil sende ut et forslag om å endre pasientrettighetsloven slik at barna sikres nødvendig hjelp.

Løsning på overtid

Meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune kom i havn rundt kl 0100 natt til onsdag 23. mai. Resultatet innebærer at alle får et lønnstillegg per 1. mai på 3,1 %. Samlet gir dette et lønnsoppgjør i 2007 på over 5 % for akademikere, inkludert lønnsoverheng fra i fjor og lønnsglidning.

I tillegg til lønnsreguleringen ble partene enige om å starte videreutvikling av lønnssystemet i Oslo kommune, med tanke på å gjøre det mer fleksibelt og tilpasset behovet for å rekruttere og beholde langtidsutdannede.

Ny lønnstabell i staten

Som følge av årets mellomoppgjør i staten, foreligger det nå ny, oppdatert lønnstabell gjeldende fra 1.5. 2007. Den nye lønnsramme 24, som er beregnet på en del stillinger på doktorgradsnivå ved universiteter og høyskoler, er også klar.

Oppfordret til gåmøter

Sosial- og helsedirektoratet gikk under Verdens helseorganisasjons internasjonale aktivitetsdag 10. mai ut med paroler som «30 minutter er alt som skal til!» for å understreke at det er stor helsegevinst om man går fra lavt til moderat aktivitetsnivå. – I den forbindelse oppfordret Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen til å ta arbeidsmøter utendørs mens man spaserer. – Aktivitet kan forebygge mange sykdommer, som hjerte- og karsykdommer og muskel- og skjelettsykdommer, sier Kristoffersen og oppfordrer også til å ta trappen i stedet for heisen.

Årest Nordlandsdoktor 2007

Nordland Legeforening har kåret overlege Gunnleiv Birkeland ved Helgelandssykehuset Mosjøen til årets Nordlandsdoktor i 2007. Han får prisen for sitt mangeårige engasjement for lokalsykehuset som grunnstammen i det norske helsevesen. Som overlege ved kirurgisk avdeling, tillitsvalgt for overlegene og styremedlem i foretaksstyret har han kjempet for et fullverdig lokalsykehus i Mosjøen.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=120529

Har laget etisk regnskap

Sentrum Røntgeninstitutt (SRI), avdeling Trondheim har laget Etisk Regnskap. Dette er ifølge instituttet en måling eller et «øyeblikksbilde» av hvordan Sentrum Røntgeninstitutt lever opp til de verdiene de vil skal kjennetegne instituttet. Det første trinnet i arbeidet med Etisk Regnskap ble lagt forsommeren 2006 ved at alle avdelinger i SRI kom med forslag til hvilke verdier dette skulle være. Det andre trinnet startet med et pilotprosjekt ved Avdeling Trondheim høsten 2006.

Anbefalte artikler