Leger har flere roller

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Leger har en viktig rolle for å ivareta pasientens helse, men har også et ansvar overfor samfunnet i forhold til bl.a. sykefravær.

Leger skal ha pasientens beste for øye. Illustrasjonsfoto Colourbox

Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens president, i en kommentar til at sentralstyret nylig har vedtatt et notat om legens rolle i sykefraværsarbeidet. – Leger har skal både ha pasientens beste for øye og vise et samfunnsansvar, sier hun.

– Notatet peker på den innsats vi ser leger kan gjøre i forholdet mellom lege og pasient, sier Janbu. – Det viser at vi tar et ansvar for pasienten, og at vi samtidig ser at god samhandling, særlig med arbeidsplassen, er viktig i forhold til sykefraværsarbeid. Fastlegens mulighet til å se hele pasientens livssituasjon bidrar også til å ivareta samfunnsansvaret, sier hun.

I notatet tas det til orde for at dersom det er medisinsk forsvarlig og lar seg gjennomføre, så er arbeidsrelatert aktivitet å foretrekke fremfor fullstendig fravær fra arbeidet. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for sykefraværsarbeid, og fastlegen er den viktigste medisinske premissleverandøren i forhold til en medisinsk betinget ytelse. Legens rolle knyttes til vurderingen av pasientens funksjonsevne, og funksjonsvurderingen skal sikre at pasienten verken sykmeldes mer eller mindre enn hva som er medisinsk nødvendig. I dialog med arbeidstaker, arbeidsgiver og ev. bedriftshelsetjeneste må fastlegen ha oppmerksomhet på en medisinsk betinget funksjonsvurdering i forhold til arbeidsplassen.

I policynotatet listes det opp en rekke punkter som viser Legeforeningens ulike synspunkter på denne problemstillingen. Bl.a. mener foreningen at bedriftshelsetjenesten bør utnyttes bedre i sykefraværsarbeid gjennom forebygging, tilrettelegging og styrket samarbeid med NAV, arbeidslivssentre og fastleger.

Legeforeningen policynotater er korte og lett tilgjengelige notater om aktuelle helsepolitiske spørsmål. Foreningen har siden 2005 gitt ut en rekke notater, bl.a. om profesjonsetikk, helsetjenester for barn og unge og om praksiskonsulentordningen. Policynotatene er tilgjengelige på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=87530

Anbefalte artikler