Fra møtet 21.5. 2007

Artikkel

Legeforeningens internasjonale utvalg

Sentralstyret har opprettet et internasjonalt utvalg. Medlemmer er: Hilde Engjom (leder), Berit Austveg, Gunnar Kvåle, Jannicke Mellin-Olsen, Terje Vestheim og Knut Wester. Utvalget fungerer fram til 31.12. 2009. Utvalget kan kontaktes ved henvendelse til Bjørn O. Hoftvedt, Legeforeningens sekretariat.

Allmennmedisinsk forskningsfond

Sentralstyret har vedtatt nye vedtekter for Allmennmedisinsk forskningsfond, og har oppnevnt følgende styre: Gisle Roksund (leder), oppnevnes for fire år frem til 31.12. 2011. Jan Emil Kristoffersen (nestleder), oppnevnes for to år frem til 31.12. 2009. Trine Bjørner, (styremedlem), oppnevnes for fire år frem til 31.12. 2011. Fra de fire allmenn), medisinske forskningsenheter: Jan C. Frich (styremedlem, oppnevnes for fire år frem til 31.12. 2011. Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Jon Hilmar Iversen (styremedlem), oppnevnes for to år frem til 31.12. 2009. Varamedlemmer: Marit Hermansen, personlig varamedlem for Gisle Roksund, Unni Aanes, personlig varamedlem for Jan Emil Kristoffersen, Odd Jarle Kvamme, personlig varamedlem for Trine Bjørner, Anne Luise Kirkengen, personlig varamedlem for Jan C. Frich og Ole Bjørn Herland, personlig varamedlem for Jon Hilmar Iversen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Legeforeningen har i henhold til vedtektene for Nasjonalforeningen for folkehelsen rett til å oppnevne medlem og varamedlem til landsstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sentralstyret har oppnevnt fagdirektør Bjarne Riis Strøm som medlem og gjenoppnevnt generalsekretær Terje Vigen, begge Legeforeningens sekretariat, som varamedlem.

Legeforeningens og LMIs råd for legemiddelinformasjon

Erik Ellekjær, Praktiserende spesialisters landsforening og Tone Skeie Jensen, Overlegeforeningen, reoppnevnes som medlemmer i Legeforeningens og LMIs råd for legemiddelinformasjon for perioden frem til 31.12. 2008. Anette Fosse, Allmennlegeforeningen, reoppnevnes som første varamedlem og Knut Reite, Overlegeforeningen, oppnevnes som tredje varamedlem frem til samme tidspunkt.

Bistand til privatpraktiserende leger

Sentralstyret har oppnevnt Bente Bjørnhaug Pedersen, Allmennlegeforeningen, Ove A. Mortensen, Praktiserende spesialisters landsforening, og Hege Saltnes, Overlegeforeningen, som representanter i en prosjektgruppe for å utrede bistand til næringsdrivende leger. Prosjektet planlegges startet september 2007.

Endret mandat for pensjonsprosjekt

Legeforeningen har endret mandatet for pensjonsprosjektet som ble opprettet i den hensikt å søke å skaffe grunnlagsdata i forbindelse med at Stortinget skulle vedta nytt system for alderspensjon i Folketrygden. Da det kom til et forlik i Stortinget om saken før ventet sluttbehandling, var det oppstått behov for å endre mandat for prosjektet. Mandatet er gjengitt på Legeforeningens Internettsider: www.legeforeningen.no. Prosjektet skal avlegge rapport innen 31.12. 2007.

Konferanse for fagmedisinske foreninger

Etter organisasjonsendringene i Legeforeningen har det vært arrangert to seminarer for de fagmedisinske foreningene. Seminarene har blitt positivt mottatt av målgruppene som har gitt uttrykk for at de kunne ønske å møtes til årlige konferanser. Sentralstyret bevilget kr 270 000 som delfinansiering for å gjennomføre seminar med de fagmedisinske foreninger. Kvalitetssikringsfond I og II søkes om delfinansiering med kr 170 000. Det skal opprettes en programkomité.

Anbefalte artikler