Leger sier nei til Forsvaret

Knut Aarbakke Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har bedt forsvarsministeren omgjøre Forsvarsdepartementets vedtak om å nedgradere leger som avtjener verneplikt.

Forsvarsdepartementet har bestemt å nedgradere vernepliktig akademisk befal, herunder leger, fra løytnants til fenriks grad. Dette er en sak Legeforeningen har tatt opp med Forsvarsdepartementet, og foreningen sendte før påske brev til forsvarsministeren og anmodet om at hun omgjør beslutningen.

– Å nedgradere vernepliktige leger er et veldig dårlig signal, både med tanke på å rekruttere leger til Forsvaret, og ikke minst knyttet til legens jobbutførelse i et militært system, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. I Forsvarets kommandostruktur er grad avgjørende for hvilket ansvar og hvilken innflytelse man har. Legen skal i mange situasjoner ta vanskelige beslutninger, for eksempel når en øvelse må avbrytes av smittevernhensyn, eller når et fartøy må gå til land fordi et besetningsmedlem er syk. Janbu har sendt et brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og bedt om at beslutningen om nedgradering omgjøres.

Les brevet: www.legeforeningen.no/?id=119465

Anbefalte artikler