Landsstyresak

Artikkel

Forslag om navneendring

Det var innsendt forslag om endring av navnet på Den norske lægeforening til Den norske legeforening. Forslaget sendes ut på høring som landsstyresak om endring av Legeforeningens lover. Høringsfrist ble satt til 8.4. 2007.

Forslag om lovendring

Norsk forening for ultralyddiagnostikk har fremsatt forslag om endring av Legeforeningens lover slik at også andre enn leger som er medlemmer i en spesialforening skal kunne ha stemmerett og være valgbare til styret. Sekretariatet hadde utarbeidet et alternativt forslag som kan ivareta noen av intensjonene i forslaget fra spesialforeningen, men som sikrer mot at andre enn leger vil kunne ta styringen over en spesialforening. Høringsfristen ble satt til 8.4. 2007.

Særavtale HSH

Legeforeningen har vedtatt ny særavtale i HSH-området for perioden 1.1. 2007 til 31.12. 2008 slik denne ble fremforhandlet og anbefalt 6.3. 2007.

Mellomoppgjøret 2007

Statens tariffområde

Sekretariatet hadde sendt ut invitasjon til yrkesforeningene til å fremme krav til årets mellomoppgjør i statens tariffområde. Kravene oversendes Akademikernes sekretariat for videre oppfølging.

Kommunenes sentralforbunds tariffområde

Legeforeningen fremmer ikke krav til årets mellomoppgjør i KS-området da all lønnsfastsettelse for medlemmene i henhold til hovedtariffavtalen skjer lokalt i den enkelte kommune.

Oslo kommunes tariffområde

Krav til Oslo kommunes tariffområde oversendes Akademikernes sekretariat for videre oppfølging.

Statsavtalen og Normaltariffen

Presidenten er gitt fullmakt til å vedta kravene til årets forhandlinger om revisjon av Normaltariffen etter behandling i tariffutvalget.

Fullstendig referat fra møtet finnes på: på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=118841

Anbefalte artikler