Kunngjøringer

Artikkel

Endret kurskrav i spesialiteten hud- og veneriske sykdommer

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt at kurskravet til spesialiteten hud- og veneriske sykdommer endres og får slik ordlyd:

125 timer, herunder følgende obligatoriske kurs:

  1. Yrkesdermatologi

  2. Seksuelt overførbare sykdommer

  3. Dermatologisk fototerapi

  4. Allergologi og immunologi

  5. Dermatopatologi

De obligatoriske kursene skal ha en varighet på 12 – 15 timer. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden fra 1.1. 2009.

Endret kurskrav i spesialiteten geriatri

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt at kurskravet til grenspesialiteten geriatri endres og får slik ordlyd:

130 timer hvorav 80 timer obligatoriske kurs i geriatri fordelt på tre basiskurs. De resterende 50 timer må gjennomføres i godkjente kurs i geriatri. I tillegg kreves gjennomført kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2008.

Spesialistreglene i allmennmedisin – krav om obligatorisk kurs i akuttmedisin

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har fattet vedtak om at det skal innføres krav om obligatorisk kurs i akuttmedisin i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Reglene er endret således (endringene i kursiv):

Videreutdanningen:

Under pkt. 4, Emnekurs: Denne del av kursutdanningen skal dekke spesifikke områder av medisinen. Kursene må ha en varighet på minimum 15 poeng/timer, og maksimum 30 poeng/timer godkjennes innen hvert fagområde.

Ett av emnekursene skal være emnekurs i akuttmedisin.

Til sammen minimum 110 poeng.

Etterutdanningen:

Under pkt. 3, Kurs: 100 poeng fordelt på minimum seks fagområder:

Herav minst fem kliniske emnekurs à min. 15 poeng, ett av disse kursene skal være emnekurs i akuttmedisin.

Vedtaket trer i kraft fra 1.1. 2012.

Dette betyr at alle som skal søke om spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller resertifisering av spesialiteten etter 1.1. 2012, må ha gjennomført et emnekurs i akuttmedisin.

Anbefalte artikler