Forgiftningsdødsfall utenfor sykehus

Ole B. Hovind Om forfatteren
Artikkel

Foto © Torbjørn Tandberg/Samfoto

I dette nummer av Tidsskriftet presenteres det tall om sykelighet og dødelighet ved akutte forgiftninger. Alkoholforgiftninger dominerer, men tallene for narkotikadødsfall utenfor sykehus er skremmende. Hvor mange av disse som skyldes uhell og hvor mange som er tilsiktet, er usikkert. Hjelpeapparatets vilje, evne og mulighet til å reagere raskt angående rusavhengige i stor nød er hemmet på grunn av komplisert organisering med uryddige ansvarsforhold og trege beslutningsveier. Og det mangler akuttplasser for dem som på grunn av kombinasjonen rusmisbruk og somatisk eller psykiatrisk sykdom er så dårlige at de må tas hånd om raskt. Endelig trengs det i kritiske situasjoner tilgang til relevante helseopplysninger om pasienten.

Dødsfall på grunn av narkotikamisbruk kan forebygges ved at oppsøkende personell har tilgang til elektroniske journaler slik at man via gratiskonsultasjoner kan forskrive antibiotika og antitrombotiske medisiner til dem med rett til individuell plan. Videre er det viktig at gatenært personale får mer kompetanse og at det blir tilgang til øyeblikkelig hjelp-innleggelse for pasienter med dobbeltdiagnose. Det må legges vekt på større mangfold når man skal ta hånd om bolig- og livssituasjonen – fornuftig beskjeftigelse og forebygging av ensomhet er viktig.

Behovet for akutthjelp ved brå forverring er det samme enten pasienten har en somatisk sykdom eller er rusavhengig. Men prøv å skaffe rusavhengige rask og adekvat hjelp – da kommer forskjellene klart frem.

Anbefalte artikler